S3 Myślibórz - Gorzów


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 26,7 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2008-2010

- wartość projektu: 577 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna woj. zachodniopomorskie: 02.06.2005

decyzja lokalizacyjna woj. lubuskie: 27.07.2005

decyzja środowiskowa woj. zachodniopomorskie: 30.05.2006

decyzja środowiskowa woj. lubuskie: 28.06.2006

pozwolenia na budowę woj. zachodniopomorskie: 11.10.2007

pozwolenia na budowę woj. lubuskie: 10.04.2008

rozpoczęcie budowy: 12.01.2010

zakończenie budowy woj. zachodniopomorskie: 11.01.2010

zakończenie budowy woj. lubuskie (poza odcinkami wyłączonymi): 15.07.2010

zakończenie budowy na trasie głównej woj. lubuskie: 30.11.2010

otwarcie drogi: 30.12.2010

04a42dbea0c6b7205ac4314464ca304e.gif

 

II. Opis inwestycji:

 

Droga krajowa nr 3 stanowi główną magistralę południkową zachodniej Polski. Trasa ta łączy porty morskie Szczecin – Świnoujście z granicą czeską, jest częścią ważnej trasy międzynarodowej E65. Droga docelowo na całym swoim przebiegu będzie posiadać parametry drogi ekspresowej. Odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski drogi S3 został poprowadzony po nowym śladzie, w oddaleniu od obecnej DK nr 3. Droga powstała w korytarzu przewidzianym wcześniej dla autostrady A3. Trasa została podzielona na 3 odcinki realizowane przez 3 różnych wykonawców. Całkowity koszt inwestycji łącznie z przygotowaniem sięgnął 2,3 miliarda złotych.

 

1. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na południe od węzła Myślibórz, do km 55+980 podstawową formą użytkowania terenu są uprawy rolne. Następnie droga ekspresowa przebiega przez teren gminy Nowogródek Pomorski, gdzie dominującą formą użytkowania gruntu są pola uprawne oraz łąki częściowo podmokłe. Tereny leśne są zlokalizowane na początkowym oraz końcowym odcinku i stanowią łącznie długość 3,9 km. Trasa drogi S3 przebiega w pobliżu dwóch miejscowości w km 60+500 po swojej wschodniej stronie zbliża się na odległość 400 m do zabudowy Nowogródka Pomorskiego a w km 63+560 po stronie zachodniej na odległość 100 m do rozproszonej zabudowy Trzciny. Następnie droga ekspresowa poprowadzona będzie w granicach administracyjnych gminy Lubiszyn. Pierwsze dwa odcinki przebiegają przez kompleks Puszczy Gorzowskiej. Ostatni odcinek od km 76+660 do km 80+590 położony jest na terenach użytkowanych rolniczo. W km 68+500 po swojej zachodniej stronie w odległości około 800m droga S3 omija Rezerwat Bagno Chłopiny. W km 67+000 - 69+900 przewidziano przełożenie istniejącej drogi krajowej nr 3 na długości ponad 3,0 km. W km 79+800 trasa S3 koliduje z zabudową gospodarstwa rolnego, która będzie wymagała wyburzenia. Na terenie gminy Lubiszyn przebieg drogi ekspresowej spowoduje wyburzenie obiektu gastronomicznego w km 72+000 oraz stacji paliw w km 80+200. Na obszarze gminy Lubiszyn trasa S3 narusza granice obszaru Natura 2000 Torfowisko Chłopiny.  W granicach administracyjnych gminy Kłodawa droga ekspresowa w całości przebiega przez obszar Puszczy Gorzowskiej. Przebieg drogi S3 na terenie gminy Kłodawa będzie związany z koniecznością wyburzenia budynku gastronomicznego oraz gospodarczego. Na obszarze miasta Gorzów Wlkp. cały odcinek położony jest na terenach użytkowanych rolniczo. W rejonie węzła Gorzów Północ zrealizowanego w ramach zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. przewidziano korektę istniejącej drogi krajowej nr 3.

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Klasa techniczna S

• dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę

• szerokość pasa ruchu 3.50 m;

• szerokość pasa awaryjnego postoju 2.5 m;

• szerokość pasa dzielącego 4.0 m;

• szerokość opaski wewnętrznej 0.5 m;

• szerokość pobocza gruntowego zmienna 0.75 do 2.9 m (w zależności od występowania

barier ochronnych, ekranów przeciwhałasowych;

• najmniejszy promień łuku w planie R = 1500m;

• kategoria ruchu R6 (bardzo ciężki).

 

3. zakres inwestycji

•  trasy zasadniczej drogi ekspresowej wraz z terenem przeznaczonym na budowę miejsc obsługi podróżnych;

• obwodu utrzymania drogi ekspresowej;

• przebudowy dróg poprzecznych;

• dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren;

• pasów zieleni ochronnej

• obiektów mostowych w ciągu i nad drogą ekspresową;

• urządzeń uzbrojenia terenu;

• urządzeń dla doprowadzenia mediów dla drogi ekspresowej;

• kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wodę;

• urządzeń ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

 

4. obiekty inżynierskie

         W ramach inwestycji na odcinku od węzła Klucz do węzła Pyrzyce wykonano 28 obiektów mostowych, w tym: 11 wiaduktów drogowych w ciągu dróg przecinanych przez trasę drogi ekspresowej oraz 11 wiaduktów drogowych w ciągu nowobudowanej drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad dawnym przebiegiem DK nr 3 oraz 2 wiadukty w ciągu przełożenia dawnego przebiegu DK nr 3.

 

III. Ochrona środowiska

 

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające.

Generalnie odwodnienie z jezdni drogi ekspresowej, węzłów i dróg poprzecznych będzie się odbywało powierzchniowo do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Dla odcinków drogi gdzie wody gruntowe sięgają do dna rowu lub stabilizują się powyżej dna zastosowano rowy umocnione elementami betonowymi z uszczelnieniem geomebraną. Dodatkowo ze względów środowiskowych dla ochrony wód podziemnych wprowadzono na dno rowu geowłókninę z 20-to centymetrową warstwą filtracyjną z gruntu piaszczystego. Na odcinkach gdzie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej rowy będą pełniły funkcję rowów osadowo filtracyjnych i będą przeznaczone wyłącznie dla wód opadowych z terenów zielonych. Natomiast wody z nawierzchni drogi będą odprowadzone szczelną kanalizacją deszczową. Wody opadowe zostaną zebrane z korpusu drogi ekspresowej ciekami do wpustów drogowych i dalej przykanalikami do projektowanych w poboczu lub osi drogi kanałów deszczowych. Wody z obiektów mostowych przewodami podwieszonymi pod obiektem odprowadzane będą do studni kanalizacyjnych. Wody opadowe odprowadzane rowami przydrożnymi podczyszczone w studzience osadnikowej z piaskownikiem odprowadzane są przewodem kanalizacji deszczowej do zbiornika ekologicznego lub odbiornika naturalnego. Wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym, zostaną odprowadzone do odbiornika naturalnego lub zbiornika ekologicznego. Aby zabezpieczyć naturalne cieki przed zanieczyszczeniami na skutek sytuacji awaryjnych przed odbiornikiem wykonane zostaną zasuwy płytowe. W zależności od warunków gruntowo wodnych oraz uwarunkowań środowiskowych wykonane zostaną następujące zbiorniki ekologiczne, stanowiące odbiornik wód opadowych:

zbiorniki retencyjno infiltracyjne 8 szt.

zbiorniki retencyjno odparowujący 11 szt.

 

Nasadzenia drzew i krzewów.

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie nasadzeń 4527 drzew oraz 28366 krzewów jako zieleni izolacyjnej, osłonowej i ozdobnej. Dodatkowo pojawi się zieleń dogęszczająca w postaci krzewów w ilości 45570.

 

Przejścia dla zwierząt.

Na niniejszym odcinku drogi ekspresowej wykonanych zostanie 10 dużych obiektów umożliwiających migrację zwierząt. Obok dużych przejść umożliwiających migrację zwierząt dziko żyjących wykonane zostaną przejścia dla drobnych zwierząt. Będą to przepusty ze specjalnymi półkami naprowadzającymi.

 

IV. Bezpieczeństwo

  • bariery ochronne stalowe lub betonowe w pasie dzielącym i w poboczu,
  • przejazdy awaryjne przez pas dzielący drogi ekspresowej,
  • wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
  • platformy alarmowe przeznaczone na kolumny łączności alarmowej,
  • ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej,
  • znakowanie poziome i pionowe drogi ekspresowej, węzłów i dróg bocznych

 

zdjęcia odcinka:

_DSC0632th.jpg  GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

 zdjęcia lotnicze Cezary Skórka - 4D Foto