Projekt zagospodarowania działki w sąsiedztwie drogi krajowej


Projekt zagospodarowania działki (działek) położonej (położonych) w sąsiedztwie drogi krajowej

 

I. Złożenie wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki (działek) położonej (położonych) w sąsiedztwie drogi krajowej.
Zmiana zagospodarowania działki (działek) położonej (położonych) w sąsiedztwie drogi krajowej wymaga w każdym przypadku uzgodnienia z zarządcą drogi opracowanego projektu zagospodarowania terenu tej (tych) działki (działek).

Wzór wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub działek do pobrania w linku zamieszczonym na dole strony.

 

 W przypadku zmiany polegającej tylko na budowie lub wymianie istniejącego ogrodzenia wypełnić należy wniosek.

 

Wzór wniosku o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi w linku zamieszczonym na dole strony.


W przypadku, gdy działka (działki) wymaga (wymagają) wykonania nowego zjazdu bądź przebudowy istniejącego już zjazdu z drogi krajowej należy przejrzeć zakładkę: Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi.

 
II. Miejsce złożenia dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce
tel.  41 345 74 31; fax. 41 366 48 04

III. Obowiązujące opłaty skarbowe:

Zwolnione z opłaty skarbowej są wnioski, załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

IV. Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie opinii w formie pisma w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże z zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.