Otwarcie Drogi Ekspresowej S5 i S10 Stryszek - Białe Błota.
PÓŁ ROKU PRZED TERMINEM ZOSTAŁA OTWARTA DROGA EKSPRESOWA S5 i S10 na odcinku Stryszek - Białe Błota wraz z bezkolizyjnym węzłem w Białych Błotach.

zdjęcie66.jpgOTWARCIE ODBYŁO SIĘ 18 grudnia 2009 o godzinie 13.00 na węźle w Białych Błotach.
Odbiór nastąpił tylko dla drogi ekspresowej w związku z powyższym prace nadal są kontynuowane na węźle Stryszek i drogach dojazdowych biegnących równolegle do drogi ekspresowej.
Koniec wszystkich prac zaplanowano na maj 2010r.

Ogólne dane o budowie:
Łączna długość odcinka: 12 213 km
wymiana gruntu ok: 520 000 m3
ilość masy bitumicznej: 280 000 t
długość dróg dojazdowych: 32 km
łączna długość barier : 52 km
łączna długość ekranów: 2835 mb

Liczba obiektów mostowych:
5 wiaduktów drogowych: WD4, WD7, WD9, WD 10, WD 11
3 przejazdy gospodarcze: PG6, PG8, PG12
1 przejście dla zwierząt: PZ5

Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota obejmowała swoim zakresem:
• przebudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 5, 10 oraz drogi wojewódzkiej nr 223 w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów;
• budowę nowych i remont istniejących dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi S-5 jako drogi ekspresowej i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
• budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód deszczowych;
• przebudowę istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej i zbiorników infiltracyjnych;
• budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
• budowę oświetlenia drogowego na węzłach;
• usunięcie drzew i krzewów z bezpośredniego sąsiedztwa przebudowywanej drogi wraz z
nasadzeniami nowej zieleni;
• przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągów;
• przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych;
• budowę węzła „Białe Błota”;
• budowę wiaduktów drogowych: WD-4, WD-7, WD-9, WD-10, WD-11;
• budowę przejazdów gospodarczych: PG-6, PG-8, PG-12;
• budowę przejścia dla zwierząt PZ-5;
• budowę ekranów akustycznych;
• budowę zatok autobusowych;
• wyburzenie obiektów budowlanych.

UWAGA KIEROWCY

W związku z otwarciem Drogi Ekspresowej S5 i S10 na odcinku Stryszek - Białe Błota nastąpiły zmiany organizacji ruchu.
Ruch lokalny obslugiwany jest TYLKO przez Drogi Dojazdowe biegnące równolegle do Drogi Ekspresowej S5 i S 10.
ZJAZDY i WJAZDY na i z Drogi Ekspresowej możliwe są TYLKO na WĘZLACH Stryszek i Białe Błota.


Mapa1.jpg


LEGENDA:
Kropka ze strzałką - WJAZDY i ZJAZDY z Ekspresowej na Dojazdowe.
Kropka – ZJAZD z Drogi Ekspresowej.


zdjęcie1.jpgzdjęcie2.jpgzdjęcie3.jpgzdjęcie4.jpgzdjęcie5.jpg17.12.2009