Opłaty i miejsce ich wnoszenia.


Obowiązujące opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz zasady ich pobierania

        

1. Przepisy prawa

  • ·Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

 

Art. 40.

 

Ust. 3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

 

Ust. 4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 4 (prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności), ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez
1 dzień.


Ust. 5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.


Ust. 6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 (umieszczanie
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam) ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.


ust. 10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m² jest traktowane jak zajęcie 1m² pasa drogowego.

Ust. 11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Ust. 12. Za zajęcie pasa drogowego:

 

  1. 1.   bez zezwolenia zarządcy drogi,

          2.  z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

  1. 3.   o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6.

 

Ust. 13. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13a.

 

Ust. 13a. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust.13,aza lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.


Ust. 14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.


Ust. 14a. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4.

 

Ust. 14b. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12.


Ust. 15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

Ust. 16. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg.

 

 

 

Art. 40a

 

Ust. 1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7, są przekazywane odpowiednio (…) na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Ust. 2. Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przebiega przez granicę państwa, określone w art. 13c ust. 1 pkt. 2, i kary, o których mowa w art. 13g ust. 1, dotyczące tych pojazdów są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1.

 

Ust. 3. Środki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia,
w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

 

Opłaty i kary wynikające z decyzji administracyjnych wystawiane przez Rejony należy uiścić na rachunek bankowy GDDKiA Oddział w Opolu nr:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole nr 89 1130 1219 0026 3102 9720 0007.

 

         Od decyzji (zezwolenia/kary) przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za pośrednictwem Oddziału/Rejonu GDDKiA, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Art.40d.

Ust. 1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat określonych w art. 13ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 oraz kar pieniężnych określonych w art. 29a ust.1 i 2 i art. 40 ust. 12 pobiera się odsetki ustawowe.

Ust. 2. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust.3 wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty określone w art.13fust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ust. 3. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art.13fust. 1 i art. 40 ust.3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz wart. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.

  • ·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148 poz. 886)

 

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

1)  prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej "pasem drogowym";

2)  umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";

3)  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)  chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł;

2)  jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 3 zł;

3)  jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6 zł;

4)  jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł;

5)  pozostałych elementów pasa drogowego - 1 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

 

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

 Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

 wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1

 Poza obszarem zabudowanym

 80 zł

 32 zł

 16 zł

2

 W obszarze zabudowanym

 40 zł

 16 zł

 8 zł

 

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1)  poza obszarem zabudowanym - 0,80 zł;

2)  w obszarze zabudowanym - 0,70 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1)  reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,30 zł;

2)  reklamy inne niż wymienione w pkt 1 - 4 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.

§ 5. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, z zastrzeżeniem § 6, stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się, z zastrzeżeniem § 6, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

 

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1

 Poza obszarem zabudowanym

 20 zł

 12 zł

 4 zł

2

 W obszarze zabudowanym

 20 zł

 6 zł

 2 zł

 

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, z zastrzeżeniem § 6, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 20 zł.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Opłaty skarbowe (stosowane w procedurze ochrony pasa drogowego)

              

  • ·Ustawa z dnia 17.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 ze zm.)

 

 

W świetle obowiązującej ustawy:

 

1.    Zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej są:

 

1)    Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

 

2)    Zgody na przebudowę i remont obiektów budowlanych lub urządzeń;

 

3)    Zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych w odległości mniejszej niż 5m od granicy pasa drogowego;

 

4)    Zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż wskazano w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych;

 

5)    Pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 

2.    Pobiera się opłatę skarbową od:

 

1)    Zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – opłata wynosi 48 zł;

 

2)    Pełnomocnictw lub prokury, odpisu, wypisu lub kopii (pełnomocnictwa lub prokury)
w wysokości 17 zł z wyłączeniem, gdy mocodawca pełnomocnika jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (np. pełnomocnik jednostki budżetowej, samorząd terytorialny – gminy).

 

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa, w wysokości 17 zł, należy wnieść gotówką w kasie organu podatkowego właściwego dla siedziby Oddziału lub Rejonu Dróg GDDKiA, lub bezgotówkowo na właściwy rachunek bankowy organu podatkowego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

 

 

 

3)    Zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu w kwocie 82 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego (ważne pozwolenie na budowę), które nie podlega opłacie skarbowej).

 

 

 

Za zezwolenia wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zjazdy) opłaty skarbowe winny być wnoszone na następujący nr rachunku bankowego:

 Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola

           54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

 

 

Zgodnie z art. 9 ustawy o opłacie skarbowej, opłata skarbowa podlega zwrotowi: od wydania zaświadczenia, zezwolenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia, od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.