BUDIMEX - DROMEX SA wybuduje obwodnicę Augustowa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku rozstrzygnęła przetarg ograniczony na budowę obwodnicy Augustowa


W przetargu została wybrana oferta firmy:

BUDIMEX – DROMEX SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

za cenę – 438 968 161,01 zł.

Powyższa kwota zawiera podatek VAT 22 proc.  w wysokości – 79 158 192,97 zł.

 
Przetarg obejmował: budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa - Wrocław - Białystok - Suwałki - granica państwa od miejscowości Gatne do skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i 61 w Augustowie o długości 17,116 km (I etap realizacji - budowa jezdni wschodniej oraz budowa dwóch jezdni o przekroju docelowym w rejonie mostu przez dolinę rzeki Rospuda i w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 40822)
W ramach prac zostaną  wykonane następujące roboty:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- zieleń drogowa,
- budowa 3 mostów (dł. 13,2 m; 517,34 m; 42 m),
- budowa 10 wiaduktów (dł. od 13,2 m do 55,36 m),
- budowa przejazdu gospodarczego dł. 34,34 m,
- budowa przejścia dla zwierząt dł. 18,6 m,
- budowa przepustów (stalowych i żelbetowych) - 120 szt.,
- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających dł. 3080 m,
- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz budowa oświetlenia skrzyżowań,
- przebudowa 3 odcinków wodociągów o dł. 333 m,
- przebudowa urządzeń melioracyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- budowa urządzeń odladzających.

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi - S,
- prędkość projektowa - Vp = 100 km/h,
- liczba jezdni - 1,
- szerokość jezdni - 7m,
- szerokość utwardzonych poboczy 2x2,0 m,
- szerokość poboczy nieutwardzonych - 1,25 m.