IN F O R M ...


IN F O R M A C J A

o przygotowaniach do realizacji obwodnicy Augustowa

 

 

1. 1992 r. – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP) w Warszawie zleciła Biuru

Projektowemu „TRANSPROJEKT” w Warszawie opracowanie Studium Techniczno –  Ekonomicznego (STE) węzła dróg krajowych w Augustowie. Wszystkie warianty  przewidywały przebieg obwodnicy po zachodniej stronie miasta.

2. Marzec 1993 r. – Centralny Urząd Planowania w Warszawie informuje GDDP, że

docelowy  przebieg Via Baltica winien przebiegać przez Ostrów Maz. – Białystok – Augustów.

3. Lipiec 1993 r. – Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie zwrócił się do Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej o budowę Obwodnicy Miasta w związku z nasilonym ruchem samochodów z otwartego przejścia w Ogrodnikach i planowanym w Budzisku.

4. 1994 r. – Ministrowie Transportu UE na konferencji na Krecie zalecają przebieg 4 – ch

transeuropejskich korytarzy transportowych przez Polskę, z których I korytarz Helsinki - Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa winien przebiegać przez woj. podlaskie. Korytarze te objęte są priorytetem pomocowym Unii Europejskiej.

5. 1994 – 1995 r. – Wymiana korespondencji pomiędzy Wojewodą Suwalskim a

Ministrem  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

6. 1996 – 1997 r. - Biuro Projektowe „TRANSPROJEKT” w Gdańsku opracowało

Koncepcję Programową Obwodnicy Augustowa (Alternatywa I i II , Alternatywa II w czterech wariantach). Po różnych konsultacjach społecznych i uzgodnieniach w lipcu 1997 r. zatwierdzony został przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie

przebieg Obwodnicy Augustowa  wg Alternatywy II wariant IV L.

7. 1997 r. – Ministrowie Transportu UE na konferencji w Helsinkach zalecają przebieg

Via Baltica   przez Białystok – Augustów.

 

8. 1997 – 1998 r. – Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Suwałkach

opracowało wg zatwierdzonej Koncepcji Programowej Obwodnicy Augustowa zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Nowinka, Augustów i miasto Augustów.


9. 15.06.1999 r. – po wizji lokalnej w terenie i na posiedzeniu w Suwałkach

Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Białymstoku wydała pozytywną opinię przebiegu Obwodnicy wg wariantu IV L.


10. Przebieg Obwodnicy wg wariantu IV L został wprowadzony do MPZP uchwałami:

29.06.1999 r. gminy Nowinka

30.12.1999 r. miasta Augustów po wyroku NSA

30.06.2000 r. gminy Augustów po wyroku NSA

 

11. Czerwiec 1999 r. – Ekspertyza Rzeczoznawcy mgr Włodzimierza Jankowskiego

dot. Chronionych gatunków flory w dolinie rzeki Rospuda potwierdziła słuszność wyboru  z 4 – ch wariantów – IV L.

12. 5.X.1999 r. – Rada Ministrów przyjęła „Koncepcję Polityki Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju” (KPPZK), w której przebieg Via Baltica pokrywa się z I europejskim korytarzem transportowym.

13.17. XI.2000 r. – Sejm RP przyjął w/w Koncepcję PPZK (MP Nr 26).

14. 2000 r. – Sejmik Województwa Podlaskiego w „Strategii rozwoju województwa

podlaskiego do 2010 r.” uwzględnia pilną potrzebę modernizacji drogi Nr 8.

15. Maj 2000 r. oraz luty 2001 r. – Burmistrz Miasta Augustowa wystąpił do Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej o podjęcie działań związanych z budową Obwodnicy  załączając stanowisko Rady Miejskiej w Augustowie z 17.04.2000 r.

16. 29.IX.2001 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia sieci autostrad

i dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym jednoznacznie określa przebieg Via Baltica tzn. S 8 Warszawa – Ostrów Maz.- Białystok – Augustów – Budzisko.

17. 17.X.2001 r. – Rada Ministrów w „Polityce Transportowej Państwa w latach

2001 – 2015”  określa pilną potrzebę modernizacji drogi Nr 8.

18. 2001 – 2003 r. – Biuro Projektowe „TRANSPROJEKT” w Warszawie opracowuje

projekt budowlany i projekty wykonawcze budowy Obwodnicy Augustowa.

Wykonano szczegółową koncepcję przekroczenia doliny rzeki Rospuda.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski z Zakładu Zasobów Wodnych IMUZ, Falenty – Raszyn opracował „Ocenę wpływu Obwodnicy Miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospudy”.

Instytut Budowy Dróg i Mostów w Warszawie opracował „Opinię dot. Koncepcji techniczno – prawnej na budowę Obwodnicy Augustowa”

Wykonano „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa” do postępowania celem uzyskania decyzji o WZiZT.

19. grudzień 2002 r.  Oddział GDDKiA w Białymstoku złożył Burmistrzowi Augustowa

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) Obwodnicy Augustowa oczekując decyzji.

20. Dnia 06.03.2003 r. Burmistrz Augustowa wydaje Decyzję o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu.

21. Odwołanie od decyzji Burmistrza Augustowa do Samorządowego Kolegium

 Odwoławczego w Suwałkach składają:

Zieloni Rzeczypospolitej Polski Zarząd Regionu Mazowsze
ul. Grójecka 119/17 Warszawa dn. 04.04.2003 r.

Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczne „Zielone Mazowsze”
ul. Szpitalna 5 lok. 5    dn. 20.03.2003 r.

22. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 17.06.2003 r.

 utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

23. Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczne „Zielone Mazowsze” składa skargę do NSA

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach.

24. NSA wyrokiem z dnia 11.12.2003 r. oddala skargę Stowarzyszenia Kulturalno –

 Ekologicznego „Zielone Mazowsze” , wraz z uzasadnieniem.

25. Przedkładając wyrok NSA z dnia 11.12.2003 r. tut. Oddział uznaje sprawę za

zakończoną w trybie postępowania administracyjnego na etapie decyzji o WZiZT.

26. Złożenie w dniu 07.07.2005 r. wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o

wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa zlokalizowanej na terenie obszaru Natura 2000.

27. Po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.08.2005 r. z opiniami ekspertów i

raportami  o oddziaływaniu na środowisko na obszarach Natura 2000 inwestycji polegających na budowie między innymi Obwodnicy Augustowa  Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała projekt inwestycji oraz przewidziane działania kompensacyjne wraz z rozwiązaniami technicznymi, służącymi minimalizacji szkód wyrządzonych przyrodzie. 

28. Wydanie przez Wojewodę Podlaskiego decyzji zezwalającej na realizację w/w

przedsięwzięcia – decyzja znak ŚR.II.AT.663031/60/05z dnia 12.09.2005 r.

29. Wysłanie przez PUW w Białymstoku dnia 04.10.2005 r. do Ministra Środowiska

odwołań od decyzji Wojewody Podlaskiego  znak ŚR.II.AT.663031/60/05 z dn. 12.09.2005 r. 

30. Złożenie w dniu 17.11.2005 r. wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa.

31. Dnia 05.12.2005 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Inwestycji

Liniowych  Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie rozpatrzenia odwołań organizacji pozarządowych od zezwoleń wydanych przez Wojewodę Podlaskiego, w trybie  ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

32. Dnia 16.12 2005 r. Minister Środowiska decyzją znak DOPn-4140-8/48088/05/mz

uchyla  zaskarżoną decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 12.09.2005 r. znak ŚR.II.AT.663031/60/05  zezwalającej na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa.

33. Dnia 19.12.2005 r. NSA oddala skargę kasacyjną Stowarzyszenia na Rzecz

Wszystkich Istot Oddział Podlaski od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z dnia  07.10.2004 r. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia 24.01.2003 r. Nr DPE-OA-H-32/2055/02/03/MW w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania

 terenu.

34. Dnia 19.12.2005 r. złożono do PUW Aneks do Raportu stanowiącego załącznik

uwzględniający wnioski Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

35. Dnia 21.12.2005 r. Wojewoda Podlaski przesyła wniosek GDDKiA Oddział w

Białymstoku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa do Ministra Środowiska z prośbą o uzgodnienie.

36. 12.01.2006 r. – uzgodnienie znak NZ.4152-238/05/06 uwarunkowań

środowiskowych  przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku.

37. 21.04.2006 r. – Postanowienie znak DOOŚ-5554/2006/kt Ministra Środowiska w

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod warunkiem przekroczenia doliny  rzeki Rospudy w formie tunelu drogowego.

38. 04.05.2006 r. – wniosek Nr GDDKIA-O/BI-DT6/4110/3/250/01-06  Generalnej

Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku o ponowne rozpatrzenie sprawy i o uchylenie w/w postanowienia Ministra Środowiska oraz orzeczenie o istocie sprawy tj. uzgodnienie przekroczenia doliny rzeki Rospudy w formie dziesięcioprzęsłowej estakady.

39.14.07.2006 r. – Postanowienie znak DOOŚ-8062/2006 Ministra Środowiska w

sprawie uchylenia czterech punktów w/w postanowienia z jego sprostowaniami i w ich aspekcie wydanie nowych  orzeczeń odnośnie:

przekroczenia doliny rzeki Rospudy w realizacji w jednym z dwóch wariantów tj.: tunelu drogowego długości co najmniej 1200 mb lub estakady dziesięcioprzęsłowej, zastosowanie technologii budowy nie zmieniających w sposób trwały stosunków wodnych doliny Rospudy, w przypadku realizacji estakady wykonać dwa przejścia o szerokości min. 60 m dla dużych zwierząt nad Obwodnicą, tj. w km 7 + 550 (rozszerzenie zaprojektowanego przejścia) i w rejonie 5 km, ustalić do zrealizowania program kompensacji przyrodniczej.

40. 25.07.2006 r. - wniosek znak GDDKiA-O/BI-DT6/290/90/06 o nadanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności.
 

41. 08.09.2006 r. – uzupełnienie złożonego wniosku o wydanie decyzji o

środowiskowych  uwarunkowaniach b zgodnie z postanowieniem MŚ z dnia 14.07.2006 r.

42. 14.09.2006 r. -  Postanowienie MŚ znak DOOŚ-7406/2006/kt utrzymujące w mocy

postanowienie znak ŚR.Ii.KG.66131/49/06 z dn. 23.05.2006 r. na zażalenie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z Warszawy.

 43. 18.10.2006 r. – postanowienie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak

ŚR.Ii.KG.66131/85/06 odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Stowarzyszenia „Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot” 

44. 18.10.2006 r. – Wojewoda Podlaski wydaje decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia na budowę Obwodnicy Augustowa znak ŚR.Ii.KG.66131/89/05/06 z rygorem natychmiastowej wykonalności.

 45. 07.12.2006 – GDDKiA Oddział w Białymstoku złożył do Wojewody Podlaskiego

wniosek o pozwolenie na budowę.
        

 46. 02.02.2007 – decyzja Ministra Środowiska uchylająca część punktów decyzji

środowiskowej i utrzymująca w/w decyzję w mocy.

47. 09.02.2007  -  Wojewoda Podlaski wydaje pozwolenie na budowę

 48. 15.02.2007  - Informacja Urzędu Zamówień Publicznych o wyniku kontroli

uprzedniej

 49. 15.02.2007  - Podpisanie umowy z wykonawcą robót BUDIMEX – DROMEX.

 50.  21.02.2007 – Przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót

 51.  22.02.2007  - rozpoczęcie prac przygotowawczych w terenie

 

Zestawienie dotychczasowych kosztów  obwodnicy Augustowa


Koszt dokumentacji technicznej                 – 5 618 905,0 zł

Koszt ekspertyz i opinii                             –  45 600,0 zł

Archeologia                                            –  56 340,0 zł

Koszt wykupu gruntów                             – 3 730 977,0 zł

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji      – 5 413 000,0 zł

Dokumentacja geodezyjna i inne                 - 385 173,0 zł

 Razem                                                          15 249 995 ,0 zł

 

TECHNOLOGIA

         Rozwiązania techniczne i funkcjonalne Obwodnicy na etapie projektu budowlanego zaprojektowane zostały z uwzględnieniem wymagań wynikających z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a jednocześnie pod kątem możliwie najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz z ustaleniem wymaganych w rtm zakresie zabezpieczeń.
         Przejście przez dolinę rzeki Rospudy stanowić ma most przez całą szerokość doliny o długości 516 m z wyniesieniem około 9 m ponad teren, co zapewni bez przeszkód przejście dla wszystkich zwierząt oraz dobre warunki wegetacji flory, a także wietrzenie doliny.
         Budowa mostu przewidziana jest metodą nasuwania przęseł, tak że interwencja w powierzchnię ziemi na obszarze doliny rzeki nastąpi tylko w zakresie podpór mostu stałego oraz okresowo w czasie jego budowy w związku z wykonywaniem pomostu roboczego (na palach drewnianych) i mostu technologicznego dla budowy podpór mostu stałego.

ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE

         W zakresie systemu oczyszczania wód projektowana droga będzie uszczelniona tak, że wody z jezdni po ich oczyszczeniu odprowadzone zostaną poza doliny cieków.

        

Zaprojektowano:

n 24 sztuki zespołów oczyszczających ,

n 10 zbiorników odparowujących,

n 2 separatory przy moście na Rospudzie,

n inne urządzenia uniemożliwiające bezpośredni spływ, np. substancji niebezpiecznych do środowiska.

PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT

            Przejście zwierząt w poprzek trasy umożliwią:

n dla zwierzyny grubej – przejścia pod mostem nad doliną rzeki Rospudy oraz jedno indywidualne przejście nad drogą,

n dla zwierzyny średniej i drobnej – 3 samodzielne przejścia, 3 przejścia przy projektowanych mostach oraz 15 przejść zespolonych przy przepustach.

 

STAN BIEŻĄCY

n  Projekt budowlany jest opracowany.

n  Uzupełniony będzie raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, który jest wymagany do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wymagań wynikających z rozporządzenia o obszarach Natura  2000 w terminie do końca czerwca br.

n  Przygotowanie realizacji obwodnicy znajduje się w końcowej fazie przygotowania w celu wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie „pozwolenia na budowę”.

Liczba ston Raportów  i  aneksów Oceny oddziaływania obwodnicy Augustowa na środowisko + Natura 2000 wynosi około 900 stron tekstu (formatu A4) plus 50 arkuszy formatu A3 i większych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

Szanowny Pan Redaktor Naczelny

„Gazeta Wyborcza”

 

Szanowna Pani Redaktor Naczelna

„Gazeta Wyborcza Białystok”

 

W ostatnich tygodniach „Gazeta Wyborcza” oraz „Gazeta Wyborcza Białystok” opublikowały szereg artykułów sprzeciwiających się budowie obwodnicy Augustowa. Każda gazeta ma oczywiście prawo do zajmowania w tej sprawie stanowiska, jakie uznaje za stosowne. Niedobrze jest jednak, kiedy  używane są argumenty nieprawdziwe lub manipuluje się faktami. Dlatego - naszym zdaniem - opinii publicznej należą się poniższe wyjaśnienia.

 

 

1. Który wariant lepszy dla przyrody.