Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP popiera budowę obwodnicy Augustowa w wariancie inwestorskim ("rządowym") - fragmenty
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP popiera budowę obwodnicy Augustowa w wariancie inwestorskim ("rządowym") - fragmenty

Wybrane do realizacji rozwiązanie najlepiej godzi interes zdrowia i życia mieszkańców Augustowa z możliwie najmniejszą negatywną ingerencją w środowisko przyrodnicze - napisali w swoim stanowisku prof. dr hab. inż. Antoni Szydło i dr Leon Skoczyński. Zostało ono opublikowane w nr 7-8 miesięcznika "Drogownictwo". Autorzy podkreślają, że " - Z analiz wynika, że nie da się całkiem ominąć przejścia przez dolinę Rospudy na terenie dzisiejszego obszaru Natura 2000. Rozważane były 4 warianty tego przejścia, które zostały poddane ocenie w kategoriach ekologicznych już w 1999 (Jankowski 1999). Analizy te uwzgledniające takie kryteria jak: naturalność krajobrazu i biocenoz, róznorodność siedlisk, zbiorowisk i gatunków, unikatowość/.../ wykazały, iż wariant inwestycyjny (realizowany) jest najbardziej korzystny. Przeprowadzona w 1999 roku analiza i waloryzacja wariantów wykazała, że wariant inwestycyjny na tle pozostałych wypada najlepiej ze względu na relatywnie krótkie przejście przez dolinę w jej optymalnym przewężeniu/.../" Stanowisko SITK RP odnosi się równiez do tzw. wariantu ekologicznego. " - Warto wyraźnie podkreślić, że tzw. trasy alternatywne "omijające" obszar Natury 2000 i dolinę Rospudy (m.in.) trasa lansowana przez organizacje pozarządowe -tzw. "wariant Chodorki" w rzeczywistości przecinają tę dolinę w jej najbardziej newralgicznym miejscu (rejon Raczek i Chodorek) /.../ O ile w dolnym brzegu rzeki planowana obwodnica spowoduje jedynie pewne upośledzenie funkcji korytarza (przy znacznej liczbie przejść dla zwierząt)/.../ to wybudowanie przejścia w rejonie Raczek i Chodorek stanowi dosłownie "zablokowanie" korytarza ekologicznego. Nie wspominając już o tym, że jest to wariant dłuższy i wymaga wykupu ponad 3-krotnie więcej działek (850 zamiast 250), wysiedlenia ok. 30 gospodarstw oraz spowoduje konieczność budowy przejazdów gospodarczych oraz innych obiektów inżynierskich/.../" Inżynierowie doceniają też proekologiczny projekt inwestycji. "-Technologie i organizacje budowy estakady nad doliną Rospudy, w wariancie inwestycyjnym, zaprojektowano ze szczególną starannością, aby jak najmniej ingerować w warunki gruntowo-wodne i inne elementy środowiska naturalnego. W podsumowaniu należy stwierdzić, że budowa obwodnicy nie ma alternatywnych rozwiązań z pominięciem Puszczy Augustowskiej i doliny Rospudy..."


Stanowisko Zarządu Krajowego SITK RP w sprawie Obwodnicy Miasta Augustowa