Zasady oznakowania robót utrzymaniowych ...


1. Wymagania dotyczące projektu organizacji ruchu

 

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi (lub obiektów mostowych) niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności (w szczególności dot. robót szybkopostępujących, np. wykonywanie oznakowania poziomego, bieżące roboty utrzymaniowe, itp.) dopuszcza się wykonanie uproszczonego projektu organizacji ruchu, który należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgonie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Uproszczony projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

·         opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

·         powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

·         sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub inne czynności na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi;

·         program sygnalizacji w przypadku potrzeby wprowadzenia sygnalizacji świetlnej do sterowania ruchem wahadłowym;

·         przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu, harmonogram robót w przypadku etapowania robót;

·         nazwisko i podpis projektanta.

 

Brak któregoś w/w elementu spowoduje odesłanie projektu w celu wprowadzenia poprawek.  Wprowadzenie do projektu uproszczonego elementów nie związanych z utrzymaniem drogi lub obiektów mostowych, a także w przypadku robót wymagających zmiany istniejącego oznakowania pionowego lub poziomego, spowoduje potraktowanie projektu jako nie uproszczonego.

 

2. Zasady zatwierdzania projektów

 

W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy złożyć wniosek do sekretariatu Oddziału w Opolu GDDKiA lub Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem (pok. 202) z prośbą o zatwierdzenie projektu, dołączając 3 egz. projektu oraz opinie:

  • Marszałka Województwa Opolskiego - gdy projekt dotyczy także dróg wojewódzkich,
  • Starosty - gdy projekt dotyczy także dróg powiatowych i gminnych.

W celu zaopiniowania projektu organizacji ruchu należy złożyć wniosek do sekretariatu Oddziału w Opolu GDDKiA lub Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem (pok. 202) z prośbą o zaopiniowanie projektu, dołączając 2 egz. projektu.

W celu przedłużenia ważności zatwierdzonego lub zaopiniowanego projektu organizacji ruchu należy złożyć wniosek do sekretariatu Oddziału w Opolu GDDKiA lub Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem (pok. 202) z prośbą o przedłużenie ważności zatwierdzonego lub zaopiniowanego projektu, podając numer oraz datę zatwierdzenia/zaopiniowania projektu.

Rozpatrzony projekt zostanie odesłany pocztą, bądź będzie oczekiwał w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem na odbiór osobisty (w tym celu należy zaznaczyć na wniosku odbiór osobisty).

Z uwagi na wymóg zawiadomienia zarządu drogi i policji o zamiarze wdrożenia czasowej organizacji ruchu na 24 godziny przed jej wprowadzeniem, uproszczony projekt organizacji ruchu  powinien zostać złożony do GDDKiA co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

 

3. Obowiązki wykonawcy robót

 

Realizujący organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązany jest do zawiadomienia Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz danego Rejonu GDDKiA o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 24 godziny przed jej wprowadzeniem, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729).

 

Wykonawca może wdrażać czasową organizację ruchu tylko na podstawie ważnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Organizacja ruchu na drodze musi być zgodna z zatwierdzonym projektem. Zmiany w organizacji ruchu muszą być uzgadniane z GDDKiA.

Zaniedbania lub uchybienia w organizacji ruchu mogące spowodować zagrożenie w ruchu drogowym mogą skutkować wstrzymaniem robót utrzymaniowych do czasu wprowadzenia poprawnej organizacji robót.

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności wprowadzonej organizacji ruchu z projektowaną, roboty zostaną wstrzymane do czasu usunięcia nieprawidłowości.

 

W wypadku zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w części, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia schematów organizacji ruchu na pozostałe etapy oraz harmonogramu robót. W harmonogramie muszą być zawarte czasy trwania poszczególnych etapów robót, kolejność ich wykonywania oraz odległości pomiędzy poszczególnymi odcinkami robót w wypadku prowadzenia prac równocześnie na sąsiednich odcinkach. Uzgodniony harmonogram wraz z zatwierdzonym częściowo projektem stanowi całość i daje podstawę do wdrożenia organizacji ruchu.

 

Wykonawca robót ma obowiązek zapewnienia stałego nadzoru nad wdrożoną organizacją ruchu w okresie jej funkcjonowania.

 

4. Ogólne zasady organizacji ruchu

 

Organizacja ruchu na czas robót powinna zapewniać przejazd pojazdów z prędkością do 60 km/h na drogach krajowych (klasy GP) oraz do 80 km/h na autostradzie. Odcinek na którym ograniczono prędkość nie powinien wynosić więcej niż 500m. Dłuższe odcinki mogą być stosowane wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach.

Minimalna szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym nie powinna być mniejsza niż 3,0m dla ruchu wahadłowego lub jednego kierunku ruchu i 6,0m dla dwóch kierunków ruchu. Na drogach z poboczami szerokość powinna wynosić odpowiednio 2,75m i 5,50m.

 

Krawędź jezdni w obszarze robót należy wyznaczać za pomocą tablic kierujących U-21 lub pachołków drogowych U-23, rozmieszczonych co 10m w obszarze zabudowanym i co 20m w obszarze niezabudowanym. Zmiana toru jazdy musi być wyznaczona przy pomocy tablic kierujących U-21 lub pachołków drogowych U-23 w rozstawie co 5 metrów. Nie wolno stosować taśm ostrzegawczych w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych.

 

 

 

 

5. Wymagania dotyczące oznakowania pionowego w organizacji czasowej

 

Jakość znaków stosowanych do oznakowania robót nie może być niższa niż oznakowanie istniejące. Znaki pionowe użyte do czasowej organizacji ruchu muszą być z kategorii „dużej” – D, a w przypadku autostrady A-4 kategorii „wielkie” - W.

Lica znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą posiadać parametry folii odblaskowej typu 2, a w przypadku autostrady A-4 typu 2 lub 3.

Krawędzie tablic znaków winny być wyokrąglone i podwójnie zaginane na całym obwodzie.

Znaki muszą spełniać wymagania określone w przepisach oraz być w stanie technicznym umożliwiającym zachowanie parametrów wymaganych przepisami (barwa symboli, treść, odblaskowość, itd.).

 

6. Wymagania dotyczące oznakowania pojazdów wykonujących roboty

 

Każdy pojazd wykonujący prace na drodze powinien być oznakowany tablicami zamykającymi U-26a, wyposażony w dwie lampy wczesnego ostrzegania, lampy wysyłające błyskowy sygnał ostrzegawczy w kształcie strzały oraz w lampy zespolone nadające sygnały świetlne, błyskowe barwy żółtej. Lampy wczesnego ostrzegania muszą mięć średnicę minimalną 200mm oraz nadawać błyski z częstotliwością 30+-5 błysków na minutę, a czas błysku i natężenie emitowanego światła powinno zapewniać dostrzegalność sygnału z odległości 1000m przez całą dobę. 

 

7. Wymagania dotyczące wprowadzania ruchu wahadłowego i sygnalizacji świetlnej

 

Długość odcinka, na którym odbywa się ruch wahadłowy nie powinna przekroczyć 300m.

W wypadku robót prowadzonych na odcinku na którym występują skrzyżowania, należy zapewnić sterowanie na każdym wlocie dróg podporządkowanych.

Kierowanie ruchem może się odbywać tylko przez osoby posiadające ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu kierowania ruchem i ubrane w kamizelki ostrzegawcze.

W porze dziennej dopuszcza się stosowanie sygnalizacji świetlnej, obsługiwanej przez osoby wyposażone w urządzenia łączności i zatrudnione przez wykonawcę robót, monitorujące gromadzące się na obydwu końcach odcinka robót kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to możliwe, maksymalną długość światła czerwonego dla jednego kierunku ruchu do 5 minut.

Dopuszcza się także stosowanie sygnalizacji akomodacyjnej z detektorami ruchu.

 

 

Materiał do pobrania w wersji elektronicznej

Zasady oznakowania miejsc robót i robót utrzymaniowych