Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym


fl1.jpg

 

„Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym

 

Projekt nr: 2003/PL/16/P/PA/014

 

Tytuł: „Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym

 

Wartość projektu z Decyzji KE: 5,2 mln EUR

Wartość współfinansowania FS: 3,9 mln EUR

Data zakończenia projektu: 31/12/2010

 

Projekt przewidywał trzy następujące kontrakty:

Kontrakt 1

„Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy węzła "Sośnica" na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 "Sośnica - Maciejów" (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34”,

kontrakt nr 2003/PL/16/P/PA/014-4

 • Data podpisania: 19 lipca 2006 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Mosty Katowice Sp. z o.o. i Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2,46 mln EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: wraz z nadzorem autorskim: 66 miesięcy od daty podpisania umowy

Kontrakt przewidywał następujące działania:

 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • Mapa do celów projektowania dróg,
 • Projekt Budowlany dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Projekt wykonawczy dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Dokumentacja przetargowa dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Kosztorys inwestorski dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Projekt prac geologicznych dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Docelowy projekt organizacji ruchu dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Nadzory autorskie w trakcie realizacji robót wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową oraz w okresie gwarancyjnym

Prace projektowe stanowiły koszt kwalifikowany.

 

Kontrakt 2

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Autostrady A-18 na odcinku Węzeł „Olszyna” – Węzeł „Golnice” od km 0+633 do km 71+533 oraz pełnienie nadzoru autorskiego” Zamówienie obejmuje opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”,

kontrakt nr 2003/PL/16/P/PA/014-1

 • Data podpisania: 02 października 2006 roku
 • Wykonawca: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – Warszawa Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 3,0 mln EUR
 • Planowany czas realizacji: wraz z nadzorem autorskim: 39 miesięcy od daty uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 07.06.2010 r.

Kontrakt obejmował wykonanie następujących zadań:

 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
 • Mapa do celów projektowania dróg,
 • Koncepcje,
 • Projekt budowlany, w tym: obiektów drogowych, obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady), dróg powiatowych, rozbiórki obiektów inżynierskich, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,
 • Projekt wykonawczy, w tym: obiektów drogowych, obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady), dróg powiatowych, rozbiórki obiektów inżynierskich,
 • Dokumentacja przetargowa,
 • Kosztorys inwestorski,
 • Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,
 • Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji WZiZT lub lokalizacji celu publicznego,
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości,
 • Studium geologiczno-inżynierskie,
 • Projekt prac geologicznych,
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna,
 • Materiały dodatkowe, w tym: dokumentacja projektowa w wersji multimedialnej, zdjęcia lotnicze z naniesionym przebiegiem autostrady,
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • Nadzory autorskie (koszt niekwalifikowany).

W ramach kontraktu zostały podpisane następujące umowy:

 

„Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o zgodzie na  realizację inwestycji drogowej dla zadania: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633 do km 71+533” – w ramach zamówienia uzupełniającego

 • Data podpisania umowy: 08.07.2009 r.
 • Wartość umowy: 369 660,00 PLN brutto (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 23.03.2010 r.)
 • Termin realizacji: 09.04.2010 r. (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 23.03.2010 r.)

Raport o oddziaływaniu autostrady na środowisko został sporządzony i w całości odebrany. Stanowił on załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

 

„Uzupełnienie dokumentacji o elementy minimalizujące oddziaływanie autostrady A-18 na środowisko w ramach dokumentacji projektowej dla budowy autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633 do km 71+533” - w ramach zamówienia dodatkowego

 • Data podpisania umowy: 10.05.2010 r.
 • Wartość umowy: 731 037,42 EUR brutto
 • Termin realizacji: 29.10.2010 r.

Dokumentacja projektowa została zrealizowana i odebrana w całości. Umowa została zakończona
i rozliczona.

 

Kontrakt 3

„Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym”, kontrakt nr FS 2003/PL/16/P/PA/014-03

 • Data podpisania: 17 listopada 2005 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: EC Harris Sp. z o.o., Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 719 256 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 24 miesiące licząc od daty rozpoczęcia realizacji Umowy

 

Kontrakt przewidywał wykonanie następujących prac:

Kompleksowe usługi polegające na doradztwie w sprawach związanych z przygotowaniem
i implementacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym, w tym:

 • Przygotowanie od strony formalno – kontraktowej i weryfikacja dokumentów przetargowych dla umów na roboty budowlane i usługi,
 • Doradztwo w sprawach technicznych i kontraktowych dla kontraktów realizowanych w ramach Funduszu Spójności,
 • Doradztwo w zakresie systemy zarządzania projektami Funduszu Spójności ze szczególnym uwzględnieniem etapów przygotowania projektów, procesu przetargowego oraz realizacji kontraktu, w tym w zakresie kontroli kosztów, planowania finansowego i tworzenia harmonogramów finansowych.