Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007 – 2013


fl1.jpg

 

 Projekt nr: 2006-PL-16-C-PA-003

Tytuł: „Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007 – 2013”

 

Wartość projektu z Decyzji KE: 15 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 12,75 mln EUR (85%)

 

Data zakończenia projektu: 31/12/2010 r. zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej

 

Projekt obejmuje 3 Zadania:

 

Zadanie 1:  „Przygotowanie dokumentów przetargowych dla programu „Zaprojektuj i Zbuduj” na drogach krajowych”

 

Zadanie 2: „Przygotowanie GDDKiA do realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie budżetowej 2007 – 2013”

 

Zadanie 3: „Przygotowanie i weryfikacja różnych faz dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych”.

 

W ramach Zadania 1 realizowany jest projekt:

 

„Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj”

Podstawowym celem Programu Pilotażowego obejmującego swym zakresem 3 Moduły jest zdobycie usystematyzowanej wiedzy, ukazującej uwarunkowania, zalety i wady wykorzystania systemu  Zaprojektuj i Zbuduj do realizacji inwestycji drogowych w warunkach polskich. Wiedza ta zostanie zdobyta poprzez przygotowanie i realizację w systemie Zaprojektuj i Zbuduj 4 różnych Inwestycji, których przebieg i rezultaty będą na bieżąco monitorowane. Po zakończeniu robót budowlanych będzie przeprowadzona analiza efektywności zastosowania systemu Zaprojektuj i Zbuduj w oparciu o zgromadzone dane, jak również opracowana wzorcowa dokumentacja przetargowa dla projektów tego typu. Analizy uwarunkowań dla wdrożenia systemu Zaprojektuj i Zbuduj wykonane w ramach Programu Pilotażowego będą oparte na porównaniu dwóch wariantów : „Zaprojektuj i Zbuduj” oraz konwencjonalnego systemu „zbuduj według projektu Zamawiającego”. Analizie ponadto podlegać będzie wpływ czynników organizacyjno-kontraktowych na efektywność realizacji Inwestycji w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.

W ramach realizacji Inwestycji podpisano umowy z trzema Konsultantami. Zakres Ich obowiązków zmienia się wraz z zaawansowaniem procesu inwestycyjnego. Proces realizacji poszczególnych Inwestycji podzielono na dwa Etapy. W Etapie I do głównych obowiązków Konsultantów należało opracowanie dokumentów przetargowych na wyłonienie Wykonawców Robót w systemie Zaprojektuj i Zbuduj oraz uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania oferentów. W Etapie II głównymi zadaniami Konsultantów będzie pełnienie roli Inżyniera według warunków kontraktowych FIDIC, na poszczególnych Inwestycjach, jak również wykonanie analiz porównawczych przyjętego dla celów badawczych Programu.

W ramach Projektu nr 2006-PL-16-C-PA-003-I, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej określono kwalifikowalność kosztów, dla Zadania 1, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, do których między innymi należą: opracowanie i powielenie dokumentacji przetargowej, przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów, analizy przeprowadzone dla celów badawczych Programu. Natomiast koszty niekwalifikowalne w powyższym Zdaniu stanowią: nadzór, zarówno w fazie projektowania, jak i realizacji.

 

W ramach promocji Programu założono stronę internetową http://www.zaprojektuj-zbuduj.pl/

 

Zadanie 1 dzieli się na trzy Moduły.

 

Moduł I

Zamówienie nr 1 - Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Realizator Scott Wilson – Kontrakt podpisany 18.01.2008 r.

 

Zadania inwestycyjne, dla których przygotowywane są dokumenty w ramach Modułu I:

„Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (jezdnia północna) w ciągu DK-10”,

 

„Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek - Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51”.

W ramach realizacji zadania opracowana została kompletna dokumentacja przetargowa na wyłonienie Wykonawcy zaprojektowania i budowy przedmiotowego odcinka drogi. Realizacja prac została zlecona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane 31.07.2008 r. W dniu 03.09.2008 wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału dla przedmiotowego zamówienia. W dniu 11.12.2008 r. pięciu oferentom zostało przekazane zaproszenie, wraz z dokumentacją przetargową, do składania ofert. Termin składania dokumentacji ofertowej minął 17.02.2009 r. W dniu 1-.04.2009 r. ogłoszono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotu zamówienia ofertę złożoną przez konsorcjum firm:  Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A., Energopol Szczecin S.A., Wazko Sp. z o.o., Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. Cena zaoferowana wynosi: 1 177 634 933,70 PLN brutto. Termin na wnoszenie protestów upłynął w dniu 24.04.2009 r. W terminie tym nie wpłynął żaden protest ze strony oferentów. W dniu 29.05.2009 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą.

 

W ramach promocji zadania założono stronę internetową:

http://s7.olsztynek-nidzica.zaprojektuj-zbuduj.pl/

 

Moduł II

Zamówienie nr 2 - Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Realizator Halcrow Group Limited – Kontrakt podpisany 02.06.2008 r.

 

Zadanie inwestycyjne, dla którego przygotowywane są dokumenty w ramach Modułu II:

„Zaprojektowanie, pozyskanie pozwolenia na budowę i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok”.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego była prowadzona w drodze przetargu ograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane 29.10.2008 r. Wpłynęło 5 wniosków oferentów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na ich podstawie stwierdzono, że wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 4 wykonawców. Z postępowania wykluczono 1 Wykonawcę.

Prace nad ostateczną wersją dokumentacji przetargowej zostały zakończone. Dokumentacja została odebrana przez Zamawiającego w dniu 2009.04.23. Zaproszenia do oferentów w celu składania ofert wysłano w dniu 2009.04.27. Planowany termin składania ofert to czerwiec 2009.

29-06-2009 r. Złożenie ofert.

02-07-2009 r. Wybór najkorzystniejszej oferty.

12-08-2009 r. Podpisanie umowy na realizację kontraktu z konsorcjum: Mota-Engil Polska S.A. (lider), Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A. (partner), Strabag Sp. z o.o. (partner), Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o. (Partner).

 

W ramach promocji zadania założono stronę internetową

http://www.halcrow.home.pl/

  

Moduł III

Zamówienie nr 3 - Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Realizator Jacobs Polska Sp. z o.o. – Kontrakt podpisany 05.06.2008 r.

 

Zadanie inwestycyjne, dla którego przygotowywane są dokumenty w ramach Modułu III:

„Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka”.

W ramach realizacji Zadania 4 opracowywano wstępną dokumentację przetargową dla przedmiotowego odcinka. Procedura udzielenia zamówienia publicznego była prowadzona w drodze przetargu ograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane 28.10.2008 r. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono na dzień 28.11.2008 r. Wpłynęło 7 wniosków oferentów o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Na podstawie złożonych wniosków stwierdzono, że wymagane warunki w postępowaniu spełnia 5 wykonawców. Z postępowania wykluczono 2 wykonawców. W dniu 2009.04.21 przesłano oferentom zaproszenia do składania ofert. Planowany termin do składania ofert to lipiec 2009. Wpłynęły 3 oferty

Po zakończeniu prac związanych z weryfikacją złożonych ofert przez Komisję Przetargową oraz Urząd Zamówień Publicznych, w dniu 03.09.2009 r. została podpisana Umowa nr 1/09/R/2009 na Projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka z Konsorcjum:

ASTALDI S.p.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo usług technicznych Intercor Sp. z o.o., Technital S.p.A. Wartość Kontraktu 1 721 129 715,27 PLN (brutto).

 

W ramach promocji zadania założono stronę internetową

http://s8.lodz.zaprojektuj-zbuduj.pl/

 

W ramach Zadania 3 realizowane są 2 kontrakty:

 

Kontrakt 1

„Opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki (granica województwa) od km 203+500 do km 223+818”

 

Nr kontraktu: 2006/PL/16/C/PA/003-III-1

Data podpisania: 17 październik 2007 r.

Wykonawca: Konsorcjum złożone z firm: KONTRAKT Biuro Projektowo Konsultingowe Sp. z o.o. „PONT – PROJECKT” Sp. z o.o., „DAMART” Sp. c.

Wartość kontraktu: 1 388 419,63 EUR brutto

Planowany czas realizacji: 88 miesięcy od podpisania umowy (w tym 32 miesiące na wykonanie opracowań projektowych)

 

Informacje o kontrakcie

 

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:

 • Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Opracowanie materiałów do decyzji ZRID;
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przetargowej oraz kosztorysu inwestorskiego;
 • Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej – niezbędnej w celu nabywania nieruchomości
 • Nadzór autorski w okresie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancyjnym.

 W toku realizacji umowy podczas konsultacji społecznych najwięcej dyskusji wywołał przebieg trasy wokół m. Nidzica. Wyniknęła konieczność przeanalizowania dwóch dodatkowych (nie analizowanych wcześniej) wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez władze samorządowe. Ostateczny wariant żółty uzyskał akceptację władz samorządowych.

W związku z powyższym Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy o 6 miesięcy z uwagi na:

- zmianę przepisów techniczno-budowlanych w czasie trwania umowy,

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach wykonania Raportu Oddziaływania na Środowisko,

- wydłużenie czasu trwania konsultacji społecznych,

- wydłużone procedury RDOŚ w Olsztynie oraz późniejszy termin wydania Decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W dniu 26.01.20010 r. został podpisany aneks nr 1 wydłużający czas trwania umowy o 6 miesięcy.

 

W dniu 28.08.2009 r. ukazało się obwieszczenie RDOŚ o wniesieniu odwołania od Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach. Odwołanie to zostało przekazane do Generalnego. Dyrektora Ochrony Środowiska, który w dniu 02.12.2009 r. wydał Decyzję o utrzymaniu w mocy ww. decyzji RDOŚ z zapisem, że niniejsza decyzja jest ostateczna.

 

Stan zaawansowania prac:

 

 1. Analiza ekonomiczna i finansowa - wykonano
 2. Materiały do decyzji środowiskowych uwarunkowań - wykonano
 3. Mapa do celów projektowania dróg – wykonano
 4. Projekt prac geologicznych - wykonano
 5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykonano
 6. Dokumentacja hydrologiczna - wykonano
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - wykonano
 8. Materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej - wykonano
 9. Materiały do wniosku o ZRID – wykonano
 10. Dokumentacja geodezyjne i kartograficzna związana z pozyskaniem nieruchomości - wykonano
 11. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości - wykonano
 12. Docelowy projekt organizacji ruchu - wykonano
 13. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę - wykonano
 14. Projekt budowlany – wykonano
 15. Projekt wykonawczy – wykonano
 16. Kosztorys inwestorski – wykonano
 17. Dokumentacja przetargowa – wykonano

 

W ramach kontraktu realizowana jest również umowa nr 2006/PL/16/C/PA/003-III-1_2 na „Opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818”. Wartość umowy wynosi 120 516,48 zł/brutto.

  

Ponadto w ramach promocji projektu założono stronę internetową http://www.nidzica-napierki.pl/

 

 Kontrakt 2

„Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni-Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 621+930”

 

Data podpisania: 05 sierpnia 2008 roku

Wykonawca: Konsorcjum złożone z TEBODIN SAP-PROJEKT Sp. z o.o., APIA XXI S.A., APIA XXI IAK Sp. z o.o., MP-MOSTY Sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 4 251 824,50 EUR brutto

Planowany czas realizacji: 85 miesięcy od dnia podpisania umowy, termin wykonania opracowań projektowych wynosi 20 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Informacje o kontrakcie

 

Kontrakt przewiduje opracowanie dokumentacji obejmującej:

- Projekt prac geologicznych,

- Dokumentację geologiczno – inżynierską,

- Dokumentację hydrogeologiczną,

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

- Projekt nawierzchni,

- Koncepcję systemu informacji drogowej,

- Materiały do wniosku o wydanie Decyzji ZRID,

- Kompleksowy Projekt Budowlany dla wszystkich obiektów budowlanych i urządzeń w pasie drogowym,

- Projekt organizacji ruchu,

- Projekt Wykonawczy,

- Dokumentację przetargową,

- Kosztorys inwestorski,

- Nadzór autorski.

 

Etap I umowy – opracowania projektowe - został zrealizowany.

 

W ramach kontraktu realizowana jest również umowa nr 2006/PL/16/C/PA/003-III-2_2 na „Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, wymaganych w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 621+930” oddzielnie dla odcinków:- Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) – Łańcut od km 581+263,44 do km 596+153,44 oraz Łańcut – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 596+153,44 do km 622+463,44”. Wartość umowy wynosi 57 584,00 zł/brutto.

 

 Kontrakt nr 3

1) Umowa nr GDDKiA-O/LU-R2-PTD/6-cz.1.08; z dnia 04.06.2008 r. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w Stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej S17 [S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina”

2) Umowa nr GDDKiA-O/LU-R2/PTD/6-cz.2.08 z dnia 06.06.2008 r. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w Stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej S17 [S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina” – CZĘŚĆ NR 2 (zadanie nr 2,3,4).

 

Wykonawca:

1) Umowa nr GDDKiA-O/LU-R2-PTD/6-cz.1.08, - zadanie nr 1 Lafrentz – Polska Sp. z o.o. na kwotę 6 289 600 zł. netto.

2) Umowa nr GDDKiA-O/LU-R2/PTD/6-cz.2.08, - zadanie nr 2,3,4, - DHV Polska Sp. z o.o. na kwotę 13 148 308,44 zł netto.

 

- W dniu 14.12.2009 r. przedmiotowe umowy wraz z dokumentacją przetargową zostały przekazane do kontroli ex-post Ministerstwa Infrastruktury.

- W dniu 09.02.2010 r. MI poinformowało GDDKiA o pozytywnym wyniku kontroli ex-post umowy nr GDDKiA-O/LU-R2/PTD/6-cz.2.08 z dnia 06.06.2008 r. na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w Stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej S17 [S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina” – CZĘŚĆ NR 2 (zadanie nr 2,3,4).

- W dniu 25.02.2010 r. MI poinformowało GDDKiA o pozytywnym wyniku kontroli ex-post umowy nr GDDKiA-O/LU-R2-PTD/6-cz.1.08; z dnia 04.06.2008 r. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w Stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej S17 [S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina”

- W związku z powyższą decyzją umowy zostały włączone do projektu Funduszu Spójności „Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013” nr 2006/PL/16/C/PA003.

 

 Aktualizacja – luty 2012 r.