Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica - Gorzyczki


Nr Projektu 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A1, odc. Sośnica-Gorzyczki (etap I)
Wartość projektu wg Decyzji KE: 233,5 mln EUR
Wartość współfinansowania: 193,8 mln EUR
Data zakończenia realizacji wg Decyzji KE (faktyczna/planowana): 31.12.2010 r.


Realizacja projektu autostrady A1 w korytarzy VI B sieci TINA, na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica Państwa w Gorzyczkach długości 48 km, poprzez połączenie z autostradą A4 w węźle „Sośnica” w Gliwicach realizuje cel strategiczny dając najdogodniejsze połączenie krajów z południa Europy i regionów południowej Polski z krajami Europy zachodniej na przejściu granicznym z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie oraz z krajami Europy wschodniej na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Autostrada A4 mieści się w transeuropejskim korytarzu TINA nr III.


W skali Polski to połączenie autostrady A1 z A4 ma decydujący wpływ na ożywienie i rozwój województw leżących w południowym pasie Polski integrując i rozwijając, poddane procesom restrukturyzacyjnym, poszczególne regiony i podregiony tych województw.


W praktyce realizuje się tutaj jest strategiczny cel gdzie, poprzez budowę przedmiotowego odcinka autostrady A1, materializuje się i następuje wzrost znaczenia międzynarodowej współpracy regionów w całym procesie integracji europejskiej wzmacniając spójność i gospodarczą i społeczną na terenie realizacji projektu.
„Projekt Sośnica (Gliwice) – granica Państwa w Gorzyczkach składa się 3-ch etapów, które odpowiadają odpowiednio 3 odrębnym decyzjom lokalizacyjnym wydanym przez Wojewodę śląskiego. Są to następujące części:


1. odcinek północny Sośnica – Bełk, 15.4 km
2. odcinek środkowy Bełk – Świerklany, 14.5 km
3. odcinek Świerklany – granica państwa w Gorzyczkach, 18.3 km”

 

Z Funduszu Spójności w ramach tego projektu finansowana jest część I.


Etap północny obejmuje m.in. budowę nowej 3 pasmowej autostrady na odcinku Sośnica (Gliwice)-węzeł „Bełk” w miejscowości Czerwonka Leszczyny długości 15,4 km z elementami zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej wraz z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach samonośnych, budowę 3 nowych węzłów typu „trąbka”, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, infrastruktury teletechnicznej dla systemu monitoringu i zarządzania ruchem, budowę placu poboru opłat oraz 3 stacji poboru opłat na węzłach, przebudowę dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady, budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna).
Dokonane/planowane modyfikacje Decyzji KE

 

Decyzja Komisji Europejskiej (KE) przyznająca dofinansowanie C(2004)5577 z dnia 22.12.2004r.
Decyzja Komisji K(2009)10738 z dnia 23.12.2009 r. – zmieniająca poprzednią Decyzję KE

 

Projekt ten dotyczył następujących kontraktów:

 

2004/PL/16/C/PT/003-1 Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica – Bełk

 • data podpisania: 22.01.2007
 • wykonawca: J&P Avax S.A.
 • wartość kontraktu: 213,5 mln EUR (brutto)
 • czas realizacji: 24 miesiące
 • w dniu 22.12.2008 r. został podpisany aneks wydłużający czas na ukończenie Kontraktu o 8 miesięcy
 • W dniu 16.11.2009 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót potwierdzające zakończenie robót zasadniczych zgodnie z Kontraktem tj. z dniem 20.10.2009 r. W dniu 23.12.2009 r. przedmiotowy odcinek autostrady został oddany do ruchu.
 • W dniu 17.12.2010 r. dokonano Odbioru Ostatecznego Robót.

2004/PL/16/C/PT/003-2 Zarządzanie i nadzór nad odcinkiem Sośnica – Bełk

 • Data podpisania: 19.08.2006
 • Wykonawca : TPF PLANEGE Consltores de Engenharia e Gestao S.A/E&L Architects Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu; 3,3 mln EUR (brutto)
 • Kontrakt zakończył się w dniu 27.09.2009 r.

52/R-1/Zarządz./A-1/S-B/2009 Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego

 • w dniu 16.07.2009r. został wyłoniony zwycięzca postępowania o udzielenie zamówienia na: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego
 • Data podpisania umowy: 10.09.2009 r.
 • Wykonawca : TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e Gestao S.A/E&L Architects Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu; 3,6 mln PLN (brutto)
 • Zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, prace Konsultanta na dokończenie nadzoru rozpoczęto z dniem 28.09.2009 r.
 • Czas realizacji: 16 miesięcy (w tym okres zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu na Roboty)
 • Usługa nadzoru zakończyła się z dniem 28.02.2011 r. Inżynier kontraktu przedłożył Raport Zamknięcia.

Projekt 2004/PL/16/C/PT/003 obejmował również wykupy gruntów koniecznych do realizacji całego projektu pomiędzy węzłem „Sośnica” a granicą państwa w Gorzyczkach.

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii