Przygotowanie projektu budowy autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa


fl1.jpg

Nr Projektu: ISPA 2002/PL/16/P/PA/007

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 6,6 mln EUR (w tym grant ISPA/FS: 5 mln EUR)

Data zakończenia:31.12.2005

miniObraz2 A4.jpg  Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia robót na odcinku o długości 51,3 km autostrady A4 ze Zgorzelca do Krzyżowej łącznie z remontem nawierzchni na istniejącym odcinku autostrady przylegającym do granicy niemieckiej, o długości 1,9 km. Autostrada A4 stanowi część Pan-Europejskiego Korytarza nr III przebiegającego od Zachodu na Wschód, od Drezna w Niemczech do Kijowa na Ukrainie, przez Wrocław, Katowice i Kraków. W połączeniu z budową dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, inwestycja będzie obejmowała węzły, przepusty, dreny, pobocza, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie węzłów, drogi dojazdowe itd. W ramach projektu powstały dokumenty: uaktualnienie poprzedniego Studium Wykonalności (1994), ostateczny raport o wyniku przygotowania terenu, weryfikacja i uaktualnienie Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, Raportu Oddziaływania na Środowisko (1997), badania archeologiczne i przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

ISPA 2002/PL/16/P/PA/007-01 Uaktualnienie istniejącego Studium wykonalności,, weryfikacja i uaktualnienie Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, uaktualnienie Raportu oddziaływania na środowisko,

  • wykonawca: FaberMaunsell Ltd../BPRW S.A./SYSTEM KPI Sp. z o.o.,
  • data podpisania: 1.12.2003,
  • wartość kontraktu: 0,3 mln EUR,
  • prace zakończono w kwietniu 2004 r.

ISPA 2002/PL/16/P/PA/007-02 Przygotowanie placu budowy, wykonawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN,

  • data podpisania: 1.12.2003,
  • wartość kontraktu: 0,7 mln EUR,
  • prace zakończono w grudniu 2004 r.

ISPA 2002/PL/16/P/PA/007-03 Projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej,

  • wykonawca: Profil Sp. z o.o./BP-BDiM Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o./PBPDiM "Transprojekt" Sp. z o.o.,
  • data podpisania: 4.11.2003,
  • wartość kontraktu: 5,3 mln EUR,
  • prace zakończono w listopadzie 2004. r.

ISPA 2002/PL/16/P/PA/007-04 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

  • wykonawca: Profil Sp. z o.o.
  • data podpisania: 1.09.2005 r.
  • wartość kontraktu: 0,44 mln EUR
  • prace zakończono 10.09.2005 r.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii