Przepisy prawne


 


·        Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U nr 19 z 2007 r. poz. 115)


- art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.


3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:


1.      uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;  1. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.


5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.


- Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:


1.      bez zezwolenia zarządcy drogi,  1. o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu
    - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.


3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.


Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.


·        Ustawa prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)


Art. 3, pkt 6) budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego


Art. pkt. 7) roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego


Art. 3 pkt. 7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość , szerokość bądź liczba kondygnacji w przypadku dróg są dopuszczone zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.


Art. pkt. 8) remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym


2.Postępowanie przy wydawaniu zgody na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdu


Wniosek do zarządcy drogi o zgodę na budowę zjazdu składa strona ( osoba fizyczna bądź prawna) legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości na którą ma być urządzony zjazd z drogi ( bądź jej pełnomocnik) załączając wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu obejmującego działkę do której planowany jest zjazd lub decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji, którą w ramach współdziałania organów na wniosek Wójta wcześniej zaopiniował w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi. W przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek ten zostaje zwrócony wraz z wezwaniem do wystąpienia o wydanie wyżej wymienionej decyzji, a następnie zostaje zawieszone. Zawieszenie zostaje wydane w drodze postanowienia. Na wniosek wydawana jest stronie lub pełnomocnikowi zgoda na zjazd w drodze decyzji zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu u zarządcy drogi.


Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się do odpowiedniego miejscowo Rejonu GDDKiA z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz uiszczenia stosownej opłaty.