Obwodnica Poborszowa - podpisanie umowy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu informuje, iż w dniu 16.03.2007 r. została podpisana umowa na budowę obwodnicy m. Poborszów w ciągu drogi krajowej nr 45 Gr.Państwa - Opole - Kluczbork - Złoczew km 57+748-60-853. Wartość kontraktu finansowanego z Krajowego Funduszu Drogowego wynosi 27,7,mln brutto. Wykonawcą robót jest z Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Kędzierzyna Koźla. Planowany termin zakończenia robót 30.11.2007r.

 


1.  UZASADNIENIE CELOWOŚCI WPROWADZENIA INWESTYCJI DO PLANU 2007R.:


Realizacja zadania poprawi warunki ruchu w najtrudniejszym miejscu na ciągu drogi krajowej Nr 45 z uwagi na nienormatywny łuk o promieniu R = 35 m oraz umożliwi ominięcie z zachodniej strony terenów zwartej zabudowy wsi Poborszów. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu, poprawa jego warunków oraz zmniejszenie kosztów użytkowników ruchu drogowego.


 2.  LOKALIZACJA:


Zachodnia strona wsi Poborszów – obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 45 Gr. Państwa – Opole – Kluczbork – Złoczew km 57+748 – 60+853


 3.  STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI:


 Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą  i uzyskano pozwolenie budowlane


– DECYZJA NR 72/D/2006 z 30.06.2006 r.


 4.  USTALENIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:


 Krajowy Fundusz Drogowy


 5.  DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH:


 W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie odcinek nowej drogi jednojezdniowej


o następujących parametrach technicznych :


-         długość  3,105 km


-         klasa drogi  GP


-         prędkość projektowa 70 km/h


-         pretkość miarodajna  90 km/h


-         szerokość jezdni   2x3,50=7,00 m


-         szerokość poboczy utwardzonych  2,00 m


-         szerokość poboczy nie utwardzonych  0,75-1,25 m


-         spadek poprzeczny jezdni na prostej  2 %


-         spadki poprzeczne jezdni na łukach do 3,5 %Realizacja zadania poza robotami ściśle drogowymi ( wykopy, nasypy, podbudowa, nawierzchnia, przepusty) przewiduje również przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu (linie energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe) budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach skanalizowanych umożliwiających połączenie z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 45 oraz urządzeń do podczyszczania ścieków (separatory).


 6.  OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI WSKAŹNIK IRR


 IRR = 17,8%