opłaty
opłaty

Dz.U.2011.148.886
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(Dz. U. z dnia 19 lipca 2011 r.)
 

 

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej "pasem drogowym";
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł;
2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 3 zł;
3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6 zł;
4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego - 1 zł.
 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 

 

 

Lp.

 Lokalizacja urządzenia w terenie

 Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym 

 

w poprzek drogi

 wzdłuż drogi 

 w jezdni

 poza jezdnią 

1

 Poza obszarem zabudowanym 

 80 zł 

 32 zł

 16 zł

2

 W obszarze zabudowanym

 40 zł

 16 zł

 8 zł 


2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym - 0,80 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 0,70 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,30 zł;
2) reklamy inne niż wymienione w pkt 1 - 4 zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.
 

§ 5. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, z zastrzeżeniem § 6, stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się, z zastrzeżeniem § 6, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

 

 

Lp.

 Lokalizacja urządzenia w terenie 

 Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym 

 w poprzek drogi

 wzdłuż drogi

 w jezdni

 poza jezdnią

1

 Poza obszarem zabudowanym

 20 zł

 12 zł

 4 zł

 W obszarze zabudowanym

 20 zł

 6 zł 

 2 zł 

 

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, z zastrzeżeniem

§ 6, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 20 zł.
 

§ 6. Przepisy § 5 stosuje się w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej w tym przepisie, z rynkiem wewnętrznym.
 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 129, poz. 1369), które utraciło moc na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).