O urzędzie


Dobre, wspierające gospodarkę i bezpieczne drogi krajowe

 

Misją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest dbałość o utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg krajowych i autostrad w Polsce poprzez zapewnienie najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania dróg krajowych, działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, minimalizowanie wpływu urządzeń krajowej sieci drogowej na otoczenie i środowisko oraz zapewnienie komfortu podróżowania.

 

Cele strategiczne:

  1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi – a inaczej - spójna, nowoczesna i trwała sieć dróg krajowych
  2. Wzrost bezpieczeństwa użytkowników sieci dróg
  3. Poprawa komfortu podróżowania
  4. Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych
  5. Poprawa wizerunku Zarządcy Dróg Krajowych

 

 

Informacje ogólne

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

 

• współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
• gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
• nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
• wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
• współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
• współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
• zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
• ochrona zabytków drogownictwa,
• wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych.

 

Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.