I. ...


 

I. Podstawa prawna

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem jest rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem zamieszczone w Dz.U nr 177 poz.1729 z 2003 r., a także ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami.

 

II. Złożenie wniosku

Projekt organizacji ruchu należy złożyć na minimum 2 tygodnie przed planowaną zmianą organizacji ruchu (ma to szczególne znaczenie dla tych projektów, które wymagają ograniczenia skrajni drogi ze względu na planowane przejazdy nienormatywne). Każdy z projektów organizacji ruchu należy składać w co najmniej dwóch egzemplarzach (jeden projekt pozostaje w siedzibie GDDKiA).

 

Składany projekt powinien zawierać:

 

1.  Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

2.  Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) dla stałych organizacji ruchu - parametry geometrii drogi.

3.  Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.

4.  Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.

5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień;  przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót; w opisie należy przedstawić m.in. istniejące limity prędkości oraz informacje, czy obszar robót jest objęty znakiem obszaru zabudowanego.

6.  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.

7.  Nazwisko i podpis projektanta.

8.  Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być bezwzględnie dołączone opinie:

a) komendanta wojewódzkiego Policji;

b) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem - w przypadku projektu zawierającego takie skrzyżowania.

9.  Organ zarządzający ruchem może zażądać dołączenia do projektu :

- profilu podłużnego

- przekroju poprzecznego

- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej

- innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa  2, 15-703 Białystok, tel. (085) 66-45-800, fax. (085) 65-23-704. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem GDDKiA w Białymstoku tel. (085) 66-45-804.