Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi


Rozpoczęto przebudowę odcinka drogi krajowej nr 7 pomiędzy budowaną obwodnicą Grójca a budowanym odcinkiem Białobrzegi – Jedlińsk.
Dnia 13.11.2007r. dokonano przekazania Wykonawcy robót placu budowy dla inwestycji – „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec – Białobrzegi od km 418+546 do km 436 + 380”.
Wykonawca robót : Konsorcjum: Drogbud i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Projekt obejmuje przebudowę drogi na długości 17,834 km. W ramach przebudowy drogi krajowej na tym odcinku przewiduje się:
- rozbudowa i modernizacja istniejącej drogi krajowej nr 7 i dostosowanie jej do parametrów
  drogi ekspresowej poprzez dobudowę drugiej jezdni po stronie zachodniej,
- budowa węzłów drogowych i dróg dojazdowych,
- budowa przejazdów drogowych,
- wykonanie elementów odwodnienia,
- budowa przepustów drogowych,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych,
  kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, urządzeń melioracyjnych,
- budowa 6 wiaduktów drogowych,
- budowa 9 mostów drogowych
- budowa 6 kładek dla pieszych
- budowa 24 przepustów (w zakresie robót mostowych)
- budowa muru oporowego i ściany przeciwpożarowej,
- budowa dróg technologicznych i tymczasowych,
- roboty przygotowawcze, w tym usunięcie drzew na terenach leśnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, ogrodzenie drogi 
  ekspresowej, zbiorniki renencyjno-infiltracyjne, separatory oleju, odstojniki szlamowe, zieleń
  ochronna.
Należy się liczyć z wystąpieniem utrudnień i ograniczeń w ruchu kołowym , dlatego też prosimy użytkowników drogi nr 7 o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonego na czas realizacji robót oznakowania pionowego i poziomego oraz ostrożną jazdę.
Koszt inwestycji 512 083 tys zł.
Inwestycja finansowana w 75% z funduszy unijnych SPOT i 25% z budżetu państwa.
Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2009 r.