Wstępne koncepcje drogi ekspresowej S8
Wstępne koncepcje drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy
województwa mazowieckiego do planowanej obwodnicy Zambrowa, oraz od
obwodnicy Wiśniewa do Jeżewa rozpatrywał Zespół Oceny Projektów
Inwestycyjnych przy białostockiej GDDKiA.

Oba odcinki są obecnie jednymi z najbardziej  obciążonych ruchem
odcinków dróg krajowych w województwie podlaskim o standardzie GP. Do
2012 roku mają zostać przebudowane do standardu dwujezdniowej drogi
ekspresowej S 8.

Odcinek od granicy województwa  do obwodncy Zambrowa ma 14,8 km i został
zaprojektowany w dwóch wariantach. ZOPI  pozytywnie zaopiniowało wariant
II z północnym obejściem miejscowości Wyszomierz i Ostrożne. Węzeł
Wyszomierz ma być jednak wykonany według wariantu I. Problemem do
rozstrzygnięcia pozostała lokalizacja MOP-ów, odległości między nimi
oraz możliwość ich podłączenia w obrębie węzłów poprzez jezdnie
zbierająco-rozprowadzające.

Również dla odcinka od Wiśniewa do Jeżewa (29,4 km) ZOPI pozytywnie oceniło
wariant II. Przewiduje on obejście Mężenina od południa, a miejscowości
Krzewo Stare od północy. Węzeł Gosie, jeden z trzech zaprojektowanych na
tym odcinku, ma powstać jednak według wariantu I. W sprawie MOP-ów
przyjęto, że ich właściciele powinni przedstawić zamierzenia rozbudowy
istniejących obiektów, żeby można było odpowiednio rozmieścić wjazdy i
wyjazdy. Powinni także ustosunkować się do możliwości wykonania
parkingów dla pojazdów  przewożących ładunki niebezpiecznie (MOP II i II).