Projekt budowlany, wykonawczy oraz materiały przetargowe dla autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów oraz drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów-Lutoryż


 

logo.web.jpg
 

Numer projektu: 2006-PL-92603-S
Decyzja KE nr: K(2006)7115 z dnia 20.12.2006 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)7939 z dnia 12.10.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 12,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 6,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.


Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1

„Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00”

 • Nr kontraktu:2006-PL-92603-S-S’07.66258&S07.66283’-1
 • Data podpisania: 18 października 2007 r.
 • Wykonawca: COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o., MGGP S.A., MOSTY Katowice Sp. z o. o.,  ARCADIS Profil Sp. z o. o.
 • Wartość kontraktu: 7.351 493,08 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 21 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego
  w trakcie wykonywania robot budowlanych)
  Zgodnie z Aneksem nr 1, termin wykonania opracowań projektowych to 20.10.2009 r.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
• projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
• opracowanie materiałów do pozwolenia na budowę,
• dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Tarnów (Węzeł Krzyż) – Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00 długość odcinka 68,3 km, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Ponadto w ramach kontraktu do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowywanie odpowiedzi
i modyfikacja opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją projektową jak również pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wraz z wykonaniem opracowań zamiennych.

Etap I i II kontraktu został zrealizowany. Aktualnie prowadzony jest przez projektanta nadzór autorski w czasie realizacji robót.

 

Kontrakt 2
„Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa i kosztorys inwestorski budowy
1) autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Rzeszów Centralny długość ok. 3,471 km”
2) drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza długość
ok. 4,948 km” oraz opracowanie odpowiedzi i modyfikacja opracowań projektowych a także pełnienie nadzoru autorskiego.

 • Nr kontraktu 2005-PL-92603-S- ‘S07.66258 & S07.66283’
 • Data podpisania: 7 kwietnia 2008 r.
 • Wykonawca: Mott MacDonald Limited, Tomasz Siwowski „Pracownia Projektowa Promost Consulting”
 • Wartość kontraktu:
  • autostrada A-4 Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny – wartość 745 202, 84 EUR brutto
  • droga S-19 Rzeszów Zachodni – Świlcza – wartość 923 583,92 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 13 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w trakcie wykonywania robot budowlanych), zgodnie z aneksem nr 1 do umowy

Informacje o kontrakcie
W ramach zamówienia Wykonawca wykona kompleksową dokumentację projektową dla studium projektu budowlanego, a także pełnił będzie nadzór autorski i dokonywał nabycia działek na rzecz Skarbu Państwa.
Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w tym:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do celów projektowania dróg,
 • Projekt prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem),
 • Projekt prac hydrogeologicznych,
 • Dokumentacja geologiczno- inżynierska,
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • Wyniki badań geologiczno – inżynierskich,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna,
 • Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych decyzji,
 • Materiały do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji wraz z uzyskaniem tych decyzji,
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości
  i czasowym korzystaniem z nieruchomości,D
 • okumentacja formalno – prawna związana z nabywaniem nieruchomości
  i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości,P
 • rojekty budowlane i projekty rozbiórki,
 • Projekty wykonawcze i dokumentacje projektowe (przetargowe),
 • Projekt organizacji ruchu,
 • Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,
 • Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórki lub do zgłoszenia rozbiórek,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Zbiorcze zestawienia kosztów

Uzyskano Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dniu 22.02.2010 dla odcinka A-4 Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny a dla odcinka S-19 Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza w dniu 07.04.2010 r.


Etap I i II kontraktu został zrealizowany. Aktualnie prowadzony jest przez projektanta nadzór autorski w czasie realizacji robót.
W dniu 17.04.2013 r. zawarto Aneks nr 3 do ww. umowy w związku z wydłużonym terminem realizacji etapu III tj., sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zwiększonej ilości pobytów Projektanta na budowie.


Kontrakt 3
„Projekt budowlany i  wykonawczy budowy : autostrady A-4 na odcinku „Węzeł autostrady A-4 Rzeszów  Wschodni – Węzeł autostrady A-4 Rzeszów Centralny” [przecięcie z DK-9] długości 6,477 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi”

 • Data podpisania: 18 lipca 2006 r.
 • Wykonawca: Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – Warszawa Sp. z o.o
 • Wartość kontraktu: 4 925 140 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji: 30.06.2007 r.
  Aneks nr 1 zmiana terminu realizacji na 31.12.2007 r.
  Aneks nr 2 zmiana terminu realizacji na 31.05.2008 r.
  Aneks nr 3 zmiana terminu realizacji na 5 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Informacje o kontrakcie

Kontrakt obejmuje wykonanie:

 • Projektu budowlanego
 • Projektu wykonawczego
 • Dokumentacji przetargowej
 • Opracowań prawnych
 • Opracowań geodezyjnych
 • Opracowań geotechnicznych

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
Dokumentacja projektowa została wykonana.

W dniu 29 grudnia 2009 r. Wojewoda Podkarpacki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód. ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Aktualnie prowadzony jest przez projektanta nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych.

 

Kontrakt 4

„Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej budowy drogi ekspresowej S-19, na odcinku Węzeł Świlcza – Lutoryż, długości 8,9 km”

 • Data podpisania: 20 maja 2008 r
 • Wykonawca: Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 279 658 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 21 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego
  w trakcie wykonywania robot budowlanych)

Informacje o kontrakcie

Kontrakt obejmuje wykonanie:

 • Projektu budowlanego
 • Projektu wykonawczego
 • Dokumentacji przetargowej
 • Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu
  o sporządzoną dokumentację projektową

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
W dniu 08.06.2010 r. zawarto Aneks nr 1 – zmieniający termin zakończenia umowy oraz ustalający podział dokumentacji na dwa odcinki:
Odcinek I - węzeł Świlcza – węzeł Kielanówka,
Odcinek II - węzeł Kielanówka – Lutoryż,
Wydłużenie terminu realizacji umowy dla odcinka I było konieczne ze względu na prace dodatkowe/uzupełniające.

W dniu 15.06.2010 r. zawarto umowę dodatkową na „Opracowanie uproszczonej koncepcji technicznej węzła Kielanówka w związku z postulatami władz   samorządowych odnośnie włączenia do drogi S-19 w węźle Kielanówka nowej drogi, obsługującej tereny po zachodniej stronie projektowanej S-19 i zmiany rozwiązania węzła na węzeł z dodatkowym wlotem zachodnim.

 

W dniu 21.06.2010 r. została zawarta umowa uzupełniająca na opracowanie:
projektów podziału działek oraz dokumentacji formalno-prawnej do celów nabycia działek dzielonych i nie dzielonych w obszarze projektowanego pasa drogowego na rzecz Skarbu Państwa przeznaczonych pod budowę drogi ekspresowej S19 odcinków: węzeł Świlcza – węzeł Kielanówka oraz  Kielanówka – Lutoryż wraz z ich nabyciem na rzecz Skarbu Państwa,
materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 na odc. Węzeł Kielanówka – Lutoryż.

Powyższe prace były niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego. Natomiast podział na odcinki związany był z brakiem możliwości wykonania dokumentacji dla odcinka II tj.: węzeł Kielanówka – Lutoryż  bez wydania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S19  Kielanówka – Barwinek.

Dokumentacja dla odcinka Świlcza – Kielanówka została opracowana w roku 2010.

W związku z brakiem zapewnienia finansowania realizacji inwestycji, w tym też w zakresie wykupu nieruchomości, nie było możliwości złożenia do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla odcinka S19 Węzeł Świlcza – Węzeł Kielanówka. Wobec zaistniałej sytuacji, w dniu 24.09.2012 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą odnośnie rozwiązania przedmiotowej umowy za porozumieniem stron i ostatecznego jej  rozliczenia.

Umowa została zakończona i rozliczona.

 

Kontrakt 5

„Sprawdzenie zgodności technicznych dokumentacji projektowych ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia i umową Biura Projektowego z Zamawiającym przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy”

 • Nr umowy: 0813/22/2008
 • Data podpisania: 1 lutego 2008 r.
 • Wykonawca: Halcrow Group Ltd.
 • Wartość kontraktu: 2 360 700,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: dwa lata licząc od dnia jej zawarcia

Do umowy został zawarty:
- Aneks nr 1 z dnia 12 grudnia 2008 r., dotyczący aktualizacji „Tabeli sprawdzeń dokumentacji projektowej”,
- Aneks nr 2 z dnia 27 listopada 2008 r., dotyczący przeliczenia wynagrodzenia po kursie średnim NBP, w przypadku sprawdzania dokumentacji za wykonanie której wynagrodzenie wg umowy o prace projektowe określone zostało w walucie innej niż PLN.

W zakresie zadań projektowych objętych decyzją o dofinansowanie z budżetu TEN-T znak: C(2009) 7939 z 12.10.2009 r., w ramach tego kontraktu sprawdzono m.in. Projekty Budowlany, Projekt Wykonawczy następujących odcinków dróg:
- autostrady A-4, na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni)
- autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Rzeszów Centralny
- drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza
- autostrady A-4 na odcinku węzeł autostrady A-4 Rzeszów  Wschodni – węzeł autostrady A-4
  Rzeszów Centralny
Kontrakt realizowany był przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, został zakończony i rozliczony.

 

Kontrakt 6

„Wykonanie Raportów o oddziaływaniu na środowisko, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, dla następujących zadań:
- Budowa drogi ekspresowej S-19 od Stobiernej (DK-19) do węzła Rzeszów Wschodni wraz z drogą powiatową Rzeszów – Czarna nr 1382R,
- Budowa drogi krajowej nr 19 na odc. od węzła Rzeszów Wschodni do ronda Załęże,
- Budowa autostrady A-4/S-19 (wspólny przebieg) od węzła Rzeszów Wschodni do węzła Rzeszów Centralny,
- Budowa autostrady A-4/S-19 (wspólny przebieg) od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Zachodni,
- Budowa drogi ekspresowej S-19 od węzła A-4 Rzeszów Zachodni do węzła Świlcza,
- Budowa drogi ekspresowej S-19 od węzła Świlcza do węzła Kielanówka.”

 • Nr umowy: 2814/1/2009
 • Data podpisania: 9 kwietnia 2009 r.
 • Wykonawca: EKOSYSTEM ŚLĄSK Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska
 • Wartość kontraktu: 192 211,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 30 dni od daty przekazania Wykonawcy ostatniej części Projektu budowlanego dla danego zadania

Objęte zamówieniem Raporty zostały wykonane, zgodnie z określoną w GDDKiA procedurą, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Departament Środowiska GDDKiA.

Kontrakt realizowany był przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, został zakończony.

 

Kontrakt 7

„Wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko, wymaganych w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,97 do km 570+300”

 • Nr umowy: 2814/24/2009
 • Data podpisania: 16 czerwca 2009 r.
 • Wykonawca: WERONA Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 46 360,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy ostatniej części Projektu budowlanego

Objęte zamówieniem Raporty zostały wykonane, zgodnie z określoną w GDDKiA procedurą, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Departament Środowiska GDDKiA.

Kontrakt realizowany był przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, został zakończony i rozliczony.