Inwestycje zakończone przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w 2006 roku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w 2006 roku zakończyła następujące inwestycje:  1. Przebudowano drogę krajową nr 61 na odcinku Barszcze-Netta o długości 12,6 km. Droga ma nową, trwalszą  nawierzchnię i przebudowany system odwodnienia, nowe oznakowanie poziome i pionowe. Jezdnia została poszerzona do 7 m wraz z bitumicznymi  poboczami o szerokości 0,5 m po każdej ze stron drogi. Roboty odebrano 18 stycznia 2006 r. Kontrakt zrealizowało konsorcjum firm: Strabag i Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego. Roboty  finansowane  były  z  Funduszu  PHARE  w  kwocie  2,9 mln  euro i  środków  krajowych w  wysokości  3,59  mln  euro. Koszt  zrealizowanego  zadania  wyniósł  29,6  mln zł. 
   

 2. Przebudowano drogę  krajową nr 61 na odcinku Grabowo-Szczuczyn o długości 10,9 km. Została położona nowa nawierzchnia szerokości 7 m wraz z bitumicznymi  poboczami o szerokości 0,5 m po każdej stronie, wykonano odwodnienie, wzmocniono i   wyprofilowano pobocza, wybudowano zjazdy,  uzupełniono oznakowanie poziome oraz ułożono chodniki.  Roboty wykonały: Budimex-Dromex SA i  PBD MAKBUD w Łomży. Ich wartość  wyniosła 24,6 mln zł. Środki pochodziły w 75 proc. z  PHARE, a w 25 proc. z  budżetu państwa. Roboty odebrano 22 czerwca 2006 r.
   

 3. Na drodze krajowej nr 19 dokonano przebudowy dwóch odcinków pomiędzy Proniewiczami a Bielskiem Podlaskim o łącznej długości 1,9 km. Przebudowa objęła: ułożenie nowej nawierzchni, dobudowę utwardzonych poboczy o szerokości  2 m, wykonanie nowych zjazdów do posesji prywatnych oraz obiektów   użyteczności publicznej; poprawiono odwodnienie. Droga zyskała nowe oznakowanie   poziome i pionowe. Kontrakt, o wartości 6,32 mln zł, był finansowany z budżetu państwa oraz  Krajowego Funduszu Drogowego. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD z Bielska Podlaskiego. Roboty odebrano 28 czerwca 2006 r.

 4. Na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Sztabinem a Kolnicą na odcinku o długości 8,42 km pomiędzy 709+472 a 717+892 km, dokonano rozbudowy drogi, która polegała na:

  - poprawie łuków poziomych i pionowych,
  - wzmocnieniu konstrukcji dwóch pasów jezdni po  3,5 m szerokości,
  - budowie utwardzonych poboczy o szerokości 2 metrów z każdej strony jezdni,
  - poprawie odwodnienia korpusu drogowego,
  - ustawieniu na mostach balustrad, barier i poręczy,
  - budowie wiaduktu drogowego,
  - budowie podziemnego przejścia gospodarczego,
  - budowie gospodarczych dróg dojazdowych. 
  Wartość kontraktu, sfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, wyniosła 33,78 mln zł. Wykonawcą robót było konsorcjum, w skład którego weszły: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA, Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe  SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  DROMO  Sp. z o.o.  z Ostródy. Roboty odebrano 18 lipca 2006r.