Opłaty skarbowe


 

Opłaty skarbowe ( stosowane w procedurze ochrony pasa drogowego)

 

 

 

 

·        Ustawa z dnia 17.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U nr 225 poz. 1635)

 

 

 

 

 

W świetle obowiązującej ustawy :

 

 

 

 

 

1. Zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej są

 

 

 

 

 

1)      Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

 

2)      Zgody na przebudowę i remont obiektów budowlanych lub urządzeń

 

 

3)      Zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa drogowego

 

 

4)      Zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż wskazano w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych

 

 

5)      Pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

 

 

 

2. Pobiera się opłatę skarbową od :

 

 

 

 

 

1)      Zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – opłata wynosi – 48 zł

 

 

2)      Pełnomocnictw lub prokury, odpisu, wypisu lub kopii ( pełnomocnictwa lub prokury) w wysokości – 17 zł z zastrzeżeniem, że mocodawca pełnomocnika jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej ( np. pełnomocnik jednostki budżetowej, samorząd terytorialny – gminy)

 

 

3)      Zgody na wykonanie lub przebudowa zjazdu w kwocie – 82 zł ( nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, które nie podlega opłacie skarbowej)

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zmienił się nr konta bankowego ,na które należy wnosić opłatę skarbową w związku z decyzjami na lokalizację zjazdów.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy

 

Urząd Dzielnicy Wola

al. „Solidarności” 90

01-003 Warszawa

Nr konta  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Dodatkowo,na stronie internetowej ww. urzędu znajduje się aktualny nr konta bankowego.

 

 

 


 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta

 

 

 

 

 

1.      Zgodnie z art. 8, ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu ( GDDKiA )

 

 

 

 

 

2.      Opłata skarbowa za pełnomocnictwa, prokurę, odpisy, wypisy, kopie ( pełnomocnictw, prokury) dokonywana jest gotówką w kasie lub na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia w/w dokumentu.

 

 

 

 

 

W przypadku pełnomocnictw załączonych do wniosków składanych w Oddziale – organem właściwym jest Prezydent Miasta Wrocławia, a w Rejonie – Burmistrz, Wójt.

 

 

 

 

 

3.      Zgodnie z art. 11 ustawy należy przekazać organowi podatkowemu właściwemu w

 

 

      sprawie opłaty skarbowej co miesiąc do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

 

 

      w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej informację o nie uiszczonej

 

 

      opłacie.

 

 

               Informacja ta zgodnie z art. 11, ust. 3 ustawy winna zawierać imię i nazwisko/

 

 

               nazwę firmy, adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w tym

 

 

              dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

 

 

 

 

 


 1. Czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej ( art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy), natomiast pełnomocnictwo w tym zakresie podlega opłacie chyba, że podmiot, który występuje w sprawie jest zwolniony z opłaty skarbowej.

 2. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik i przekłada pełnomocnictwo nieopłacone to wezwanie do opłaty należy kierować do pełnomocnika.

 3. W przypadku, gdy opłata od czynności urzędowej zaświadczenia, zezwolenia jest wymagana a nie została uiszczona to wzywa się stronę w trybie art. 64 § 2 k.p.a do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięci tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia, chyba że będzie miał zastosowanie art. 261 § 4 k.p.a i sprawa zostanie rozpoznana pomimo nie uiszczenia opłaty skarbowej ze względu na ważny interes strony lub względy społeczne ( wszystkie przesłanki z art. 261 § 4 k.p.a ). Brak opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

 4. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata podlega zwrotowi – od wydania zaświadczenia, zezwolenia jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia, od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

 

 

 

 

 

·        Rozporządzenie z dnia 21.12.2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz.U nr 246, poz. 1804)

 

 

 

 

 

1.      Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej, zwrot opłaty i sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie określa w/w Rozporządzenie.

 

 

 

 

 

 1.  
  1.  

   1. Zgodnie z art. 5 wydając dokument organ umieszcza adnotację potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego :

 

 

a)      gdy dokonano opłaty skarbowej- adnotacja zawiera wysokość uiszczonej opłaty, datę wpłaty, numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu miasta/gminy

 

 

b)      gdy czynność urzędowa, zezwolenie, zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione – adnotacja określa podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia

 

 

c)      gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku pomimo nie uiszczenia opłaty – adnotacja określa podstawę prawną jej nie pobrania.

 

 

Przepisem prawnym umożliwiającym rozpoznanie sprawy mimo nie uiszczenia opłaty skarbowej jest art. 261 § 4 KPA. Przepis ten ma charakter wyjątku ( ważny interes strony lub względy społeczne)

 

 

d)      również jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej ( art. 7 ustawy) lub jest zwolnione należy uczynić na nim adnotację, podając podstawę prawną zwolnienia potwierdzoną urzędową pieczęcią wraz z podpisem osoby, stanowiskiem służbowym.

 

 

2.      § 5 w/w Rozporządzenia wymaga potwierdzenia zamieszczonej adnotacji pieczęcią urzędową ( okrągłą)

 

 

 

 

 

·        Zgodnie z art. 9.

 

 

- ust. 1. opłata skarbowa podlega zwrotowi :

 

 

1)      od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej

 

 

2)      od wydania zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji)

 

 

- ust. 2 Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

 

- ust. 3 Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku,

 

 

   w którym dokonano zapłaty, opłaty.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzenia przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty zapłaty skarbowej.