Projektujemy obwodnicę Miejsca Piastowego – akcja informacyjna

Rozpoczynamy akcję informacyjną dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Dokumentację dla tego zadania przygotowuje konsorcjum firm projektowych MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Termin realizacji prac to 33 miesiące. W ramach umowy, wykonawca opracuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Jednym z elementów umowy jest przeprowadzenie tzw. akcji informacyjnej. Spotkania, w trakcie których przedstawione zostaną warianty przebiegu projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego, odbędą się na terenach wymienionych poniżej gmin:

GDDKiA

 

Materiały informacyjne i formularz opinii

W spotkaniach będzie uczestniczył projektant oraz przedstawiciele GDDKiA w Rzeszowie. W czasie spotkań będzie dokonywany zapis audio i wideo. Materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy dostępne były 7 dni przed planowanym terminem spotkań w siedzibach Urzędów Gmin. Materiały są również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/4370/Akcja-informacyjna-obwodnica-Miejsca-Piastowego oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49C, pok. nr 8.

 

Podpisane Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia tj. przebiegu wariantów trasy, można będzie składać do dnia 26 lipca 2021 r., pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpmosty.pl.

 

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane formularze opinii zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj.: możliwych do zastosowania ze względów technicznych, środowiskowych, prawnych i finansowych zostaną uwzględnione.

 

Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi będzie zawierał informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi w trybie indywidualnym. O miejscu i czasie jego udostępnienia zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie prasowe, na tablicy ogłoszeń w ww. urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

 

Zasady bezpieczeństwa

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo podczas spotkania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.).

Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników podczas spotkania, które wynosi do 150 osób, dlatego zwracamy się z prośbą o wyznaczenie na spotkanie przedstawiciela/pełnomocnika.

Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek wypełnić listę obecności.

Osoby chore lub osłabione prosimy o pozostanie w domu.

Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos maseczką oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą.

Ze względu na okoliczności, spotkanie powinno mieć krótki i sprawny przebieg. W tym celu materiały informacyjne zostały przekazane gminom oraz udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Zakres i cel inwestycji

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 to nowe zadania, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Inwestycja obejmuje swoim zakresem powstanie nowego odcinka drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska, a także urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Jej planowana długość to ponad 22 km. Pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce.

 

Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło - Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu w woj. podkarpackim powstanie łącznie osiem obwodnic:

  • Kolbuszowej w ciągu DK9
  • Nowej Dęby w ciągu DK9
  • Miejsca Piastowego w ciągu DK28
  • Pilzna w ciągu DK73
  • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73
  • Jasła w ciągu DK73
  • Przemyśla w ciągu DK28/77
  • Sanoka w ciągu DK84 - II etap

W ramach Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter i Instagram.