S7 Widoma - Kraków wkrótce z nowym wykonawcą

Kontrola postępowania przetargowego na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków, którą prowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnie. Tym samym procedura przetargowa dobiegła do finału. Wykonawca, konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź, musi teraz przedstawić gwarancje bankowe, po czym będziemy mogli podpisać umowę.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego wysłaliśmy do Dziennika Urzędowego UE 23 grudnia 2020 r. Otwarcie ofert nastąpiło 15 marca 2021 r. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, który odbył się 26 kwietnia 2021 r., jeden z wykonawców odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO po rozpatrzeniu zarzutów odrzuciła odwołanie, co z kolei umożliwiło przeprowadzenie standardowej kontroli przez Prezesa UZP.

 

Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy

 

4 grudnia 2020 r. odstąpiliśmy od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków.

 

Przypominamy, że 20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a tydzień później przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym zakresie, 5 października 2020 r. Inżynier Kontraktu wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy. Nadzór stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zdania objęte umową. 8 października 2020 r. wezwaliśmy wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych nieprawidłowości, podkreślając, że dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w umowie.

 

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami GDDKiA niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego UE.

 

Zakres zadań dla nowego wykonawcy

 

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

 

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

 

Zakres zadania nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma - Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

 

Termin realizacji z podziałem na odcinki

 

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymaganiami przetargowymi mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:

  1. odcinek nr 1 zamiejski - 25 miesięcy od daty zawarcia umowy,
  2. odcinek nr 2 miejski - 31 miesięcy od zawarcia umowy,
  3. odcinek nr 3 Kocmyrzowska - 34 miesiące, jeżeli GDDKiA będzie wykonywać roboty na tym odcinku (na mocy porozumienia z Miastem Kraków).

     

    Wartość umowy wyniesie 1 545 681 714,00 zł.