Ogłaszamy przetarg na kolejny odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń

AKTUALIZACJA: od 30 czerwca Specyfikacja Warunków Zamówienia jest widoczna na platformie zakupowej pod linkiem eB2B - Postępowanie GDDKiA.O.BY.D-3.2410.3.2021.4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód

Tak jak zapowiadaliśmy, tak robimy. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dziś skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń. Chodzi o odcinek Solec - Toruń Zachód. Oznacza to, że w najbliższych dniach na platformie zakupowej udostępnimy m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.O drodze ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, jej odcinkach realizacyjnych i rozpoczęciu przetargu na pierwszy odcinek GDDKiA  drogi pisaliśmy tutaj

 

21 kilometrów S10 

Odcinek S10 Solec - Toruń Zachód będzie miał długość 21,2 km. Droga rozpocznie się na południe od miejscowości Solec Kujawski nowym węzłem Solec. Dalej pobiegnie na południowy wschód wzdłuż linii kolejowej, kończąc się kilometr przed węzłem Toruń Zachód.  

 

W trakcie budowy powstaną m.in. nowe przejście dla zwierząt dużych nad drogą i torami kolejowymi oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Cierpice. 

 

Cel inwestycji   

Dzięki wybudowaniu całej S10 Bydgoszcz - Toruń ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5. 

 

Inwestycja rządowa w miejsce PPP  GDDKiA 

Trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem pierwotnie miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).   

 

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.  

 

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ  

Ogłoszenie czterech przetargów jest możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadziła szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r. 

 

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.    

 

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.  

 

Zgodnie z decyzją GDOŚ przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.  

 

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.   

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.  

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł. 

 

Harmonogram 

28 listopada 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)  

31 stycznia 2019 r. - złożono w RDOŚ w Bydgoszczy Raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

24 lutego 2020 r. - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania   

29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ  

28 lipca 2020 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.   

17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówiła wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz  

26 października 2020 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.   

28 stycznia 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.   

31 marca 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.   

10 maja 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.  

4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe.  

4 sierpnia 2021 r. - wyznaczony termin składania ofert 

2022-2026 - planowane lata realizacji w systemie Projektu i buduj 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!  
   

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.  Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA.  

 

Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram