Trwa projektowanie nowych arterii drogowych Dolnego Śląska

Mamy coraz więcej podpisanych umów na prace dokumentacyjne dla inwestycji, które są kluczowe w województwie dolnośląskim. Realizujemy inwestycje zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych oraz 100 Obwodnic.Rządowy program budowy 100 obwodnic GDDKiA 

Popisaliśmy już sześć umów na realizację dokumentacji projektowej dla obwodnic: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Oławy i Legnicy w ciągu DK94, Milicza w ciągu DK15 i Międzyborza w ciągu DK25. Przed nami jeszcze podpisanie umowy na stworzenie dokumentracji projektowej dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46.  .

 

  • Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

22 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. 17 czerwca br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla inwestycji. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazaliśmy jako preferowany wariant PN4 do dalszej realizacji, natomiast alternatywnie wskazano wariant PN5. GDDKiA 

 

Przypomnijmy, że od 26 listopada do 4 grudnia 2019 roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Przedstawiliśmy rozwiązania projektowe dla obwodnicy Głogowa, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii dotyczących tego przedsięwzięcia.

 

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców. Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

  • Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca, WYG International, przygotuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej.

 

Obecnie trwają prace nad STEŚ, uzgadniane są przebiegi wariantów obwodnicy oraz trwa opracowanie analizy wielokryterialnej, która umożliwi dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy.

 

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie. Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

  •  Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja, o długości ok. 3,6 km, jest realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 2,8 km na terenie pozamiejskim. 3 grudnia 2020 roku podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację dokumentacji STEŚ-R. W maju br. przeprowadzone zostały pomiary ruchu i w trakcie opracowywania jest analiza i prognoza ruchu. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.    

 

  • Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

7 czerwca br. podpisaliśmy umowę z firmą Multiconsult Polska na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Międzyborza. Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, elementy ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

 

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.  

 

  • Obwodnica Milicza w ciągu DK15

1 września 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Milicza, a 19 lutego 2021 roku podpisaliśmy umowę z firmą IVIA. W maju br. rozpoczęły się prace związane z wykonywaniem pomiarów ruchu. 21 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono proponowane przebiegi planowanej obwodnicy oraz przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.  

 

  • Obwodnica Oławy w ciągu DK94

14 września br. podpisaliśmy umowę z firmą SWECO ENGINEERING na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.

 

W ramach zdania przeprowadzone zostały pomiary ruchu na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu. Trwają uzgodnienia w sprawie projektu robót geologicznych oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. W sytuacji występowania utrudnień na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.  

 

  • Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

21 grudnia 2020 roku został ogłoszony przetarg na STEŚ-R. 30 kwietnia 2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej ofert. Od dokonano wyboru nastąpiło odwołanie. Oczekujemy na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej. Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej.  

 

Więcej o rządowym Programie 100 obwodnic na lata 2020-2030 TUTAJ

 

Pozostałe zadania na sieci dróg Dolnego Śląska

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka

W trakcie opracowania jest STEŚ dla rozbudowy ekspresowej „ósemki” od Wrocławia do Kłodzka wraz z budową obwodnic miejscowości.

 

Dla trzech odcinków wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) zostały już złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu.

- 4 września 2020 r. dla odcinka Łagiewniki - Wrocław Magnice,

- 20 października 2020 r. dla odcinka Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki,

- 25 lutego 2021 r. dla odcinka Bardo - Ząbkowice Śląskie.

 

Ostatni odcinek, tj. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie, z uwagi na planowaną obwodnicę Złotego Stoku, zostanie podzielony na dwa mniejsze fragmenty: Kłodzko - Bardo oraz Bardo - Ząbkowice Śląskie.  Dla ww. odcinków drogi S8 RDOŚ wszczął postępowanie w sprawie wydania DŚU. W dniach od 6 maja do 4 czerwca br. trwały konsultacje społeczne w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko odcinek III Łagiewniki - Wrocław (Magnice).

 

Przypomnijmy, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która ściśle powiązana z realizacją inwestycji.

 

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i S5 od Sobótki do Bolkowa

21 czerwca podpisaliśmy umowę na opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla budowy/rozbudowy autostrady A4 odcinek od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km.

 

Jesteśmy jeszcze przed podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie. 10 czerwca 2021 roku dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty i w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy z firmą projektową.

 

Autostrada A4, droga ekspresowa S5, obwodnice oraz projektowana S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu.