Ruszają przetargi na S10 Bydgoszcz - Toruń

AKTUALIZACJA: od 22 czerwca Specyfikacja Warunków Zamówienia jest widoczna na platformie zakupowej pod linkiem eB2B - Postępowanie GDDKiA.O.BY.D-3.2410.1.2021.2 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25

Na dobry początek startuje niemal 9-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Emilianowo. To pierwszy z czterech przetargów na projekt i budowę ok. 50 km drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. W najbliższych tygodniach kolejne przetargi na pozostałe trzy odcinki.Oczekiwana inwestycja  

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta. 

 

Cel inwestycji  

Dzięki wybudowaniu S10, ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5. 

 

Inwestycja rządowa w miejsce PPP 

Trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).  

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19. 

 

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ 

Ogłoszenie pierwszego z czterech przetargów jest możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadziła szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r. 

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.   

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów. 

Zgodnie z decyzją GDOŚ przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów. 

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.  

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ. 

 

Cztery odcinki realizacyjne S10 

 

Bydgoszcz Południe - Emilianowo 

Pierwszy odcinek S10, na który przetarg skierowaliśmy dziś do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, prowadzi od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo. Zadanie obejmuje budowę 8,9 km drogi ekspresowej wraz z nowym węzłem Emilianowo oraz dwoma Miejscami Obsługi Podróżnych. Rozbudowany zostanie także 5,4 km odcinek drogi krajowej nr 25, na którym powstaną dwa nowe węzły - Zielona i Brzoza. Węzeł Emilianowo zapewni dojazd do planowanego niedaleko terminalu intermodalnego oraz dojazd do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

 

Postępowanie w Platformie zakupowej eB2B

 

Pozostałe odcinki S10, na które przetargi ogłosimy w najbliższym czasie 

 

Emilianowo - Solec 

Drugi odcinek drogi S10 Bydgoszcz - Toruń biegnie od węzła Emilianowo do węzła Solec. Droga o długości 8,6 km oznacza szybkie połączenie Bydgoszczy z Solcem Kujawskim. W ramach budowy odcinka powstanie m.in. węzeł Makowiska oraz Obwód Utrzymania Drogi. 

 

Solec - Toruń Zachód 

Trzeci - ponad 21 kilometrowy - odcinek drogi S10 rozpoczyna się nowym węzłem Solec, biegnie na południowy wschód wzdłuż linii kolejowej i kończy się przed węzłem Toruń Zachód. W trakcie budowy powstaną m.in. nowe przejście dla zwierząt dużych nad drogą i torami kolejowymi oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Cierpice. 

 

Toruń Zachód - Toruń Południe 

Blisko 12-kilometrowy odcinek od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe (A1) powstanie w miejscu rezerwy pozostawionej w roku 2005 w trakcie budowy drogi S10 - południowej obwodnicy Torunia. W ramach budowy powstaną dwa nowe węzły - Toruń Podgórz oraz Toruń Czerniewice. 

 

Łączna długość czterech odcinków S10 między Bydgoszczą a Toruniem wynosi ok. 50 km. 

 

Kalendarium: 

28 listopada 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice) 

31 stycznia 2019 r. - złożono w RDOŚ w Bydgoszczy Raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

24 lutego 2020 r. - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania  

29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ 

28 lipca 2020 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.  

17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówiła wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz 

26 października 2020 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.  

28 stycznia 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.  

31 marca 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.  

10 maja 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r. 

4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydała decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe.  

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł. 

 

Parametry techniczne S10 Bydgoszcz - Toruń 

Długość: ok. 50 km 

Liczba pasów ruchu: 2x2 (docelowo 2x3) 

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

Szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m 

Prędkość projektowa: 120 km/h 

 

 

drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!    
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresemdrogi.gddkia.gov.pl.   

      

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.