S16 Borki Wielkie - Mrągowo z decyzją ZRID

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Niebawem ruszą prace budowlane. S16 - kolejny etap rozbudowy 

Odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo, w systemie Projektuj i buduj, realizuje firma PORR. Wydanie decyzji ZRID kończy etapGDDKiA  projektowania. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. 

 

Kręgosłup komunikacyjny regionu 

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S5, S7, S10, S51 i S61, stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód. 

 

Co oznacza wydanie decyzji ZRID dla właścicieli nieruchomości? 

Decyzja ZRID zatwierdza granice terenu pod budowę drogi. Na jej podstawie odbywa się przejęcie nieruchomości (działek, budynków) przez Skarb Państwa. Jeśli decyzja ta ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, inwestor może przejąć działkę od razu po wydaniu decyzji przez wojewodę. Wojewoda w celu ustalenia kwoty odszkodowania za przejęte nieruchomości wyznacza niezależnych rzeczoznawców majątkowych, by określili wartość rynkową każdej nieruchomości, a następnie wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania. GDDKiA wypłaci odszkodowanie na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja wojewody o odszkodowaniu stanie się ostateczna. Więcej na temat odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg pisaliśmy tutaj: Jak przebiega proces ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych? 

 

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo 

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy.  Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2023 roku. 

 

Kalendarium 

6 maja 2015 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

5 sierpnia 2016 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej 

27 stycznia 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej 

19 września 2018 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę 

10 maja 2019 r.  - unieważnienie przetargu  

21 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie ponownego przetargu na projekt i budowę 

31 stycznia 2020 r. - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oddalający odwołanie w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów  

4 lutego 2020 r. - wybór wykonawcy zadania 

21 maja 2020 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie oddalające skargę na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów 

28 maja 2020 r. - podpisanie umowy na projekt i budowę 

23 grudnia 2020 r. - złożenie wniosku decyzję ZRID 

18 czerwca 2021 r. - wydanie decyzji ZRID