OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI ORAZ MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO


Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych            Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 tj. Dz.U. z 2018r. poz.2068  w związku z art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi zawiadamia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach przygotowywanej poniżej inwestycji drogowej:

 

„Rozbudowa DK 60  na odcinku Topola Królewska-Kutno  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

 

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska Kutno zlokalizowany jest od km 0+000 do km 19+274 , w województwie łódzkim,                na terenie powiatów: łęczyckiego i kutnowskiego oraz gmin: Łęczyca, Witonia i Kutno.         W ramach realizacji ww. inwestycji planuje się przebudowę następujących dróg powiatowych i gminnych (z projektowanym kilometrażem):

- DP 2521E – km 0+000

- DP 2505E – km 0+982

- DG 104155E – km 0+982

- DP 2507E – km 1+967

- DG 104156E – km 3+638

- DG 104303E- km 4+960

- DG 104157E – km 4+960

- DG 104308E – km 6+944

- DG 104326E – km 7+684

- DG 104309E – km 8+249

- DP 2503E – km 10+510

- starodroże DK 60 – km 10+510 ( docelowo DW zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych)

- starodroże DK 60 – km 11+401 ( docelowo DW zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych)

- DP 2514E – km 14+723

- DP 2176E – km 15+446

- DG 102219E – km 16+219

- starodroże DK 60 – km 16+219 ( docelowo DW zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych)

- DP 2166E – km 17+249

- DG 102221E – km 17+456

- DG 102662E – km 17+789

- DG 102644E – km 19+274

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje ponadto, że:

 • Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

   

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

   

 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

   

 • Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. dróg powiatowych     i gminnych.

  Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

   

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

  ul. Irysowa 2

  91-857 Łódź

   

 • Stosownie do art. 39 ust. 6b ww. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego,         o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 • Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7g-7h ustawy o drogach publicznych.

   

  Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/  oraz przesłana do wiadomości:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,