Ogłosiliśmy przetargi na dokumentację dla rozbudowy na odcinkach Niemodlin - Dąbrowa oraz Dąbrowa - Opole
Rozpoczynamy etap prac przygotowawczych dla rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku o długości ok. 8,25 km. Ogłoszone przetargi dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na etapie Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla tych zadań.

Przedmiotowe inwestycje planowane są na ciągu drogi krajowej nr 46 od obwodnicy Niemodlina (będącej w trakcie budowy) do granicy miasta Opole, w gminach: Niemodlin i Dąbrowa.

Droga krajowa na tym odcinku posiada charakter tranzytowy z kierunków: Opola i Nysy oraz stanowi bezpośredni dojazd do autostrady A4 poprzez węzeł Opole Zachód.

 

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi  krajowej nr 46 poprzez rozbudowę do przekroju dwujezdniowego (2x2) oraz wzmocnienie konstrukcji części istniejącego odcinka drogi do nośności 11,5 t/oś. Działania te podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i wpłyną korzystnie na poprawę komfortu jazdy kierowców.

Planowana rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach o łącznej długości ok. 8,25 km wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych.

 

Dla odcinka  Niemodlin - Dąbrowa o długości ok. 3,5 km przewiduje się także budowę dwóch nowych obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód polegającą na dowiązaniu go do planowanego przekroju dwujezdniowej DK46. Zadanie przewiduje także budowę dodatkowych jezdni, kanału technologicznego, przebudowę lub budowę oświetlenia drogowego i odwodnienia oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej. Zadanie przewiduje budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt.

 

Dla odcinka Dąbrowa - Opole o długości ok. 4,75 km przewiduje się budowę drugiego równoległego wiaduktu nad torami PKP, rozbudowę skrzyżowania w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowę skrzyżowania wraz ze ścieżką rowerową (w celu separacji ruchu) oraz rozbudowę dróg gminnych w szczególności ulicy Polnej, w celu powiązania jej z istniejącą siecią dróg oraz budowę dodatkowych jezdni. Zadanie przewiduje także budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia drogowego i odwodnienia oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

Prace dla tych inwestycji zaplanowano w latach 2026-2028.