Sprawy wymagające zezwolenia
Sprawy wymagające zezwolenia


SPRAWY
WYMAGAJĄCE ZGODY /ZEZWOLENIA/ ZARZĄDCY DROGI

 

 Zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej na wniosek zainteresowanego, wymaga:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym,

2) przebudowa zjazdu z drogi,

3) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,

4) lokalizacja zjazdu z drogi (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu budowlanego na działce),

5) umieszczenie reklam w pasie drogowym,

6) usytuowanie obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości mniejszej, aniżeli przewidzianej przepisami ustawy o drogach publicznych.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 82 zł podlegają następujące zezwolenia wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:

 • zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z wyjątkiem budowy lub przebudowy zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowym.


Powyższa opłata winna być wnoszona na następujący nr rachunku bankowego:

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa.

  Zwolnione są od opłaty skarbowej:
 • pełnomocnictwa udzielane małżonkowi , wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwa,
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
   Opłata skarbowa stwierdzająca udzielenie pełnomocnictwa w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu  winna być wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Białymstoku.
  • Natomiast opłata skarbowa stwierdzająca udzielenie pełnomocnictwa w sprawach za zajęcie pasa drogowego - na rachunek bankowy Gminy właściwej terytorialnie ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa tzn.

   • Rejonu w Augustowie - na konto Urzędu Miasta w Augustowie
   • Rejonu w Białymstoku - na konto Urzędu Miasta w Białymstoku itp.

   Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty wnoszone na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

   Autostrad Oddział w Białymstoku:

    

   1) opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki za zajęcie 1 m kw.  pasa drogowego,

   2) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m kw.  pasa drogowego,

   3) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego.

    

   Wysokości stawek opłat są zróżnicowane i zależą od rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego oraz, rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

    

   Za zajęcie pasa drogowego:

   1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

   2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,

   3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu

   wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej według zasad, gdyby zezwolenie zostało  dzielone.

    

   Akty prawne:

   1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.),

   2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.),

   3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.),

   4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2004 r. nr 129, poz. 1369),

   5) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2000 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.).