Podsumowanie 2020 roku na drogach krajowych Warmii i Mazur

Mijający rok okazał się przełomowym czasem dla dwóch dużych projektów na etapie przygotowawczym. Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy S16 Mrągowo - Ełk oraz zakończyliśmy prace nad Studium korytarzowym dla drogi ekspresowej S5 Ostróda - Nowe Marzy. Przy tych dwóch wydarzeniach, niezwykle ważnych dla województwa warmińsko-mazurskiego, realizacja wcześniej rozpoczętych prac budowlanych na drogach krajowych jest zwykłą codziennością.Inwestycje w realizacji

Kontynuujemy realizację zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W 2020 roku prace budowlane i projektowe toczyły się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na odcinkach o łącznej długości 107 km, a dodatkowo olsztyński oddział GDDKiA nadzoruje realizację czterech odcinków drogi ekspresowej S7 o łącznej długości 71 km. Łączna wartość realizowanych prac to ok. 5,4 mld zł.

GDDKiA

Droga ekspresowa S61

Szczuczyn - Ełk Południe

Odcinek o długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 r. Wartość umowy w formule Projektuj i buduj to niemal 700 mln zł. Roboty ziemne są na poziomie 50 proc. zaawansowania. Trwają prace na 17 z 19 obiektów inżynierskich. Rozpoczęło się układanie nawierzchni betonowej. Ułożono już 2,6 km nawierzchni betonowej. W ostatnim okresie ruszyły prace przy budowie obiektu nad rzeką Ełk. Został tam postawiony obiekt tymczasowy umożliwiający dostęp do wschodniego brzegu rzeki. Rozpoczęto prace ziemne na terenie MOP-u Niekrasy, gdzie do 16 listopada trwały ratownicze prace archeologiczne na odkrytym cmentarzu ewangelickim.

Ogółem zaawansowanie rzeczowe wszystkich prac na kontrakcie przekroczyło 45 proc.

http://www.s61-szczuczyn-elk.pl/  

Ełk Południe - Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w GDDKiA formule Projektuj i buduj to 686 mln zł. Pod koniec września br. uzyskano dla tego zadania decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a pierwsze prace ruszyły na początku października. Obecnie na budowie toczą się prace przygotowawcze. Trwa karczowanie, prowadzone jest też odhumusowanie i dogęszczanie terenu oraz wymiany gruntu.

http://s61-elk-wysokie.pl/  

Wysokie - Raczki

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 r. Wartość umowy w formule Projektuj i buduj to 484 mln zł. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe na trasie głównej i drogach dojazdowych. Rozpoczęte zostały już roboty bitumiczno-asfaltowe. Trwają intensywne prace na wszystkich 19 obiektach mostowych, z czego na sześciu z nich zaawansowanie przekroczyło 90 proc. Przebudowy wszystkich kolizji w zakresie poszczególnych branż zostały zakończone. Prowadzone są dalsze roboty w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej. W miejscach, gdzie jest to możliwe, prowadzone są roboty wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni. W dalszej perspektywie planowane jest rozpoczęcie docelowych prac nad nawierzchnią główną z betonu cementowego oraz budowa elementów systemu zarządzania ruchem. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 60 proc.

http://s61-wysokie-raczki.pl/  

GDDKiA

Droga ekspresowa S7

Napierki - Mława 

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, decyzję ZRID otrzymaliśmy w marcu br. Wykonawca nadal prowadzi roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów oraz kontynuuje układanie pierwszych warstw konstrukcji nawierzchni. Na obiektach mostowych wykonane został wykopy pod fundamenty i fundamenty oraz kontynuowane są prace betoniarskie i zbrojarskie. Na trzech obiektach zamontowano belki prefabrykowane, a na siedmiu obiektach zabetonowano ustroje nośne. Równolegle toczą się roboty z branż: teletechnicznej, energetycznej, melioracyjnej i wodno-kanalizacyjnej. Przewidziane w ramach umowy prace archeologiczne zostały zakończone. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 35 proc.

http://www.s7napierki-mlawa.pl/   

Mława - Strzegowo

Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku 2019 r. Wymiany gruntu na trasie głównej są na ukończeniu. Zaawansowane są prace związane prowadzeniem wykopów i nasypów. Trwa wykonywanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy zasadniczej. Wykonano dwa odcinki próbne nawierzchni betonowej w ciągu trasy głównej. Na obiektach mostowych będących w realizacji wykonano fundamentowanie, korpusy ścian, zamontowano belki typu „T” oraz na dwóch obiektach belki typu „MG”, zabetonowano również płyty ustroju nośnego. Trwają prace przy wykonywaniu płyt przejściowych, montażu dylatacji, zasypkach za przyczółkami, ustawianiu krawężników, montowaniu okładzin gzymsowych oraz zbrojeniu i betonowaniu kap chodnikowych. Wykonano także izolację powłokową ścian i fundamentów. Na największym wiadukcie na tym odcinku, czyli obiekcie WS/PZDp-16,9 zlokalizowanym nad linią kolejową Warszawa - Gdańsk, na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem do betonowania ustroju nośnego. Równolegle toczą się roboty z branż: teletechnicznej, energetycznej, melioracji i wodno-kanalizacyjnej. Zakończono prowadzone prace archeologiczne. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 37 proc.

http://s7mlawa-strzegowo.pl/  

Strzegowo - Pieńki

GDDKiA Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy, wzmocnienia gruntów, dolne i górne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz niektóre prace wykończeniowe, np. humusowanie skarp z obsianiem trawą, jak również wykonywanie galanterii kamienno-betonowej. Wykonano dwa odcinki próbne z nawierzchni betonowej w ciągu trasy głównej. Na obiektach mostowych wykonywane są prace w zakresie ustrojów nośnych, elementów wykończeniowych, zasypek strefy zaprzyczółkowej oraz murków oporowych z gruntu zbrojonego. Na ukończeniu są roboty branżowe w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej. Na półmetku są roboty branżowe w zakresie kanalizacji deszczowej, melioracji, kanału technologicznego i obiektów kubaturowych. Wykonawca zakończył już rozbiórki budynków, wycinkę drzew, jak również porządkowanie terenu po wycince. Jeszcze w tym roku planowane jest przełożenie ruchu na drogę zbiorczą w okolicy powstającego węzła Strzegowo Południe. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 51 proc.

http://s7strzegowo-pienki.pl/  

Pieńki - Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Wykonywane są nasypy i wykopy, wzmocnienia gruntów, dolne i górne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz niektóre prace wykończeniowe, np. humusowanie skarp z obsianiem trawą. Trwają prace w zakresie galanterii kamienno-betonowej. Na obiektach mostowych wykonywane są prace w zakresie ustrojów nośnych, elementów wykończeniowych, zasypek strefy zaprzyczółkowej oraz murków oporowych z gruntu zbrojonego. Na ukończeniu są roboty branżowe w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Półmetek przekroczyły roboty w zakresie: kanalizacji deszczowej, melioracji, kanału technologicznego. Rozpoczęto prace na przyszłych Miejscach Obsługi Pasażerów Dłużniewo i Ćwiklinek. Na ukończeniu jest rozbiórka budynków, wycinka drzew, jak również porządkowanie terenu po wycince. Na wysokości Dłużniewa ruch przełożono na boczną, przebudowaną w ramach kontraktu drogę, co umożliwiło budowę mostów w ciągu trasy głównej i drogi serwisowej nad rzeką Raciążnica. Jeden z obiektów w tej lokalizacji, most i przejście dla zwierząt w ciągu drogi gminnej nr 300167W, został na początku listopada oddany do użytkowania. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 52 proc.

http://s7pienki-plonsk.pl/  

 

Droga ekspresowa S5

Ornowo - Wirwajdy

Droga S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy będzie miała długość ok. 5 km. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda. Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się latem br. Obecnie prowadzone są wymiany gruntów, trwają prace przy fundamentach obiektów inżynieryjnych. Rozpoczęły się przebudowy kolizji energetycznych i wodociągowych. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ponad 10 proc.

https://s5-ornowo-wirwajdy.pl/   

 

Droga ekspresowa S16

Borki Wielkie - Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Zadanie jest realizowane w systemie Projektuj i buduj. Obecnie trwa etap projektowania, złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji ZRID. Rozpoczęcie robót możliwe będzie w II połowie 2021 r.

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40553/S16-Borki-Wielkie-Mragowo-wniosek-o-decyzje-ZRID-zlozony

 

Droga krajowa nr 15

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

W ciągu drogi krajowej nr 15 budujemy obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego o długości 17,7 km, która ominie miasto od wschodu. Będzie drogą klasy GP (główną ruchu przyspieszonego), jednojezdniową z przemiennymi dwoma pasami ruchu i jednym przeciwnym (czyli przekroju 2+1). Obecnie wykonawca prowadzi roboty ziemne (wykopy, nasypy, wymiany gruntów, wzmocnienia podłoża), konstrukcyjne (warstwy podbudów z kruszywa, betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą). Przebudowuje także kolizje z sieciami energetycznymi, wodociągowymi i gazowymi. Na obiektach inżynierskich wykonywane są prace na wszystkich frontach. Prowadzone są prace zbrojarskie oraz betoniarskie w zakresie betonowania ustroju nośnego jak i ław fundamentowych. Wykonywane są roboty brukarskie: krawężniki kamienne, betonowe, nawierzchnia z kostki. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 55 proc.

http://obwodnicanml.pl/  

 

Inwestycje w przygotowaniu

Przygotowujemy dwa duże projekty inwestycyjne dotyczące ciągów komunikacyjnych północnej Polski. Są to prace nad dokumentacją dróg ekspresowych S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk i S5 Ostróda - Nowe Marzy.

 

Droga ekspresowa S16

Mrągowo - Orzysz - Ełk

Pod koniec grudnia złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi GDDKiA ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk. We wniosku o wydanie DŚU rekomendujemy do realizacji wariant B, który uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km.

Pisaliśmy o tym tutaj: Złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową dla S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

 

S5 Ostróda - Nowe Marzy

Studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 zostało wpisane do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz dogodne połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej, istniejącą S5, z Poznaniem i Wrocławiem. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od Studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace są już zakończone. Studium korytarzowe jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, którego celem jest wybór wariantu inwestycyjnego, tj. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

W Studium korytarzowym wskazaliśmy do dalszych analiz cztery korytarze o szerokości kilku kilometrów. Szczegółowy opis korytarzy dostępny jest tutaj: Pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5. Studium korytarzowe kompletne

 

Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Na najbardziej zaawansowanym etapie spośród warmińsko-mazurskich obwodnic jest realizacja obwodnic Smolajn oraz Gąsek. W połowie grudnia br. podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Prace budowlane rozpoczną się najpóźniej wiosną 2021 roku. Dla obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskaliśmy w październiku br. decyzję środowiskową i przystąpiliśmy do prac nad II etapem STEŚ-R, którego celem jest przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane.

 

GDDKiA Pozostałe obwodnice znajdują się na etapie ponownych przetargów. Poprzednie postępowania zostały pod koniec października unieważnione. Złożone oferty zawierały błędy lub braki i byliśmy zmuszeni je odrzucić. Jedna z ofert została sporządzona prawidłowo, ale niestety zaoferowana w niej cena kilkukrotnie przekraczała oszacowaną wartość zamówienia i również musieliśmy ją odrzucić. Dokumentacja, na wykonanie której ogłaszamy ponowne przetargi, obejmuje - w przypadku obwodnic Szczytna oraz Pisza - dokumentację STEŚ-R oraz materiały do DŚU, natomiast dla obwodnicy Olsztyna i Dywit - Studium korytarzowe (SK) oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wydania DŚU.

 

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58

Termin otwarcia ofert: 8 stycznia 2021 roku. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Wybudowane będą ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska.

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2021 roku. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Oznacza to, że obwodnica Pisza będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem po zachodniej stronie miasta jako droga klasy GP. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonawca zainstaluje urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51

Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2021 roku. Studium korytarzowe, które będzie przedmiotem zamówienia, ma objąć analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wydania DŚU. Na etapie STEŚ wykonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie Studium korytarzowego.

 

Działania na sieci drogowej

Przedstawione powyżej zadania nie są jedynymi, które przygotowujemy do realizacji. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się również zadania w zakresie modernizacji istniejącej sieci drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 tony na oś.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 65

Inwestycja polega na rozbudowie siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km. Celem inwestycji jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś oraz poprawa bezpieczeństwa. Na przebudowę drogi krajowej nr 65 na prawie 5-kilometrowym odcinku ulic Przemysłowej i Grajewskiej w Ełku przetarg ogłosiliśmy 22 grudnia 2020 r. Na złożenie ofert czekamy do 28 stycznia 2021 r. Poza tym przygotowujemy dokumentację dla następujących odcinków:

 • drogowe przejście graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi,
 • Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka,
 • Olecko - Gąski,
 • Gąski - Ełk,
 • Ełk - Nowa Wieś Ełcka,
 • Nowa Wieś Ełcka - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przetargi na rozbudowę powyższych odcinków planujemy ogłosić w przyszłym roku.

 

Przebudowa skrzyżowań na ronda

W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu przygotowujemy przebudowę trzech skrzyżowań na ronda. Są to: skrzyżowanie obwodnicy Olecka (DK65) z drogą wojewódzką nr 655, skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Dywity oraz skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Rożental. Dla rond w Olecku i Rożentalu przygotowywane są obecnie projekty budowlane i wykonawcze. Natomiast dokumentacja projektowa ronda koło Dywit jest na ukończeniu. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na budowę planujemy ogłosić w lutym 2021 roku.

 

Pozostałe odcinki dróg przygotowywane do rozbudowy

Przygotowujemy również dokumentację projektową dla następujących zadań:

 • rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo - Jegłownik,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 51 wraz z budową chodnika na odcinku Smolajny - Kosyń,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Zadania zakończone w 2020 roku GDDKiA

 • przebudowa na rondo skrzyżowania drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku,
 • przebudowa drogi krajowej nr 58 w Mierkach,
 • rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 w miejscowości Sobiewola.

Zadania w trakcie realizacji

 • rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo.