Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz - Ropa.

Znamy wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad rozbudową drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do miejscowości Ropa. 18 grudnia 2020 r. jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała tą złożoną przez firmę IVIA, która wyceniła wszystkie prace na 8 733 000,00 zł.Od wyboru najkorzystniejszej oferty mają prawo odwołać się pozostałe firmy uczestniczące w przetargu. Mają na to 10 dni.

 

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 24,2 km ma na celu:

• podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,

• poprawę parametrów technicznych drogi,

• poprawę stanu technicznego urządzeń drogi,

• poprawę spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,

• poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową,

• zaprojektowanie i wykonanie pasów wyprzedzania,

• budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Odcinek DK28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, komfort jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

 

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

 

Lata prac przygotowawczych: 2020-2024

Lata realizacji robót: 2024-2027