S19 Boćki – Malewice

Przetarg na Projekt i budowę odcinka S19 Boćki - Malewice został ogłoszony 4 listopada 2020 roku. Otwarcie ofert miało miejsce 21.12.2020 - oferty złożyło siedem firm. Najniższą cenę za realizację tego 16 km S19 zaproponowała firma Strabag. Po szczegółowej analizie wszystkich ofert, jej oferta została uznana za najkorzystniejszą w dniu 6.04.2021.Odrzucone oferty

Pięć firm, które złożyły oferty w przetargu, nie wyraziło zgody na przedłużenie związania ofertą i tym samym ich oferty zostały odrzucone. Przed podpisaniem umowy, które jest planowane w II kwartale 2021 r., od wyboru najlepszej oferty mogą zostać złożone odwołania. Przeprowadzona też zostanie standardowa i obligatoryjna kontrola wybranej oferty przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Ważna inwestycja

Po pozytywnym przejściu tych etapów i podpisaniu umowy, wykonawca rozpocznie prace projektowe, których zwieńczeniem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane jest to na I kwartał 2022 r. Realizacja (budowa drogi) planowana jest na lata 2022-2024

 

Tranzyt poza miastami

Droga ekspresowa S19 na odcinku Boćki - Malewice omija od wschodu miasteczka Boćki i Dziadkowice, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Realizowana będzie w przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i zostanie przystosowana do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (asfaltowa lub cementowa) zostanie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich.