To już 70 umowa na dofinansowanie z POIiŚ! Tym razem środki unijne trafią na realizację drogi ekspresowej S1.

Blisko 170 mln złotych otrzyma GDDKiA ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Jest to 70 umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych z 92 projektów, jakie są przewidziane dla GDDKiA w tej perspektywie finansowej.GDDKiA

To już 70. umowa o dofinansowanie. Niektórzy powiedzą okrągła liczba, jubileusz. Ale to przede wszystkim dowód i przykład dla innych beneficjentów, inwestorów, jak sprawnie można wykorzystywać środki UE. Pracujemy już nad kolejnymi wnioskami i wkrótce będą nowe umowy. Wykorzystując środki UE, rozwijamy polską infrastrukturę drogową - podkreślił Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

 

Zakres zadania

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku o długości 6,95 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T. Ponadto projekt obejmuje m.in. przebudowę węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz budowę węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją.

 

Zadanie obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści), wykonanie zieleni drogowej.

 

Główne cele projektu

Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci bazowej TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiających dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych to jeden z podstawowych celów projektu.

 

Jednym z celów projektu jest również zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową.

Realizacja projektu to również poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

 

Nowa droga to odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Jednym z celów projektu jest również wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województw, jak również poza granice państwa.

 • Całkowita wartość projektu:                     302 519 189,00 złotych
 • Wydatki kwalifikowane:                             198 117 507,69 złotych
 • w tym dofinansowanie unijne:                168 399 881,53 złotych

W 2020 roku, łącznie z umową na S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, podpisaliśmy już 9 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości blisko 3 mld złotych.

W 2020 roku podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dla projektów:

 • Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa w ciągu S10
 • Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77
 • Budowa autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn
 • Budowa drogi ekspresowej S3 Miękowo - Brzozowo
 • Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17
 • Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11
 • Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46
 • Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40
 • Budowa drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

Skutecznie rozliczamy fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020

Podpisaliśmy już 70 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 79,3 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 44,5 mld zł, a wkład UE to blisko 37,8 mld zł, co stanowi ponad 86% alokacji przyznanej dla GDDKiA. Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Więcej o rozliczaniu funduszy unijnych pisaliśmy tutaj .

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.