Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice-Rogów Opolski
Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odbyło się dzisiaj Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla rozpatrzenia Dokumentacji Projektowej w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice-Rogów Opolski o długości około 6,6 km.

Inwestycja przewiduje rozbudowę drogi krajowej klasy GP z odcinkowym zastosowaniem przekroju 2+1 (droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku) wraz z dostosowaniem tego odcinka do nośności 11,5 t/oś.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano m.in.:

  • rozbudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni
  • przebudowę wiaduktu nad linią kolejową PKP
  • budowę/przebudowę przepustów drogowych
  • budowę urządzeń ochrony środowiska
  • budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenu przyległego
  • budowę kanału technologicznego
  • przebudowę kolizji sieci infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą

 

Umowa na opracowanie dokumentacji dla tego zadania została podpisana 07.11.2018 r. W dniu 09.03.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie decyzji  ZRiD planowane jest w 2021 r.  

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.

Do końca bieżącego roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty dla sąsiadującego dwukilometrowego odcinka DK 45 Rogów Op.-węzeł A4 Opole-Południe, dla którego roboty budowlane rozpoczną się w 2021 r.