Szukamy wykonawców dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych na istniejących drogach

Ogłosiliśmy dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwsze, na budowę ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na DK44 w Mikołowie, drugie na budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie.Zamówienie polegało będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej, udzielaniu odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej oraz na pełnieniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

 

DK44 w Mikołowie 

Opracowaniem zostanie objęty 2.5 km odcinek ulicy Gliwickiej w Mikołowie, od granicy miasta Mikołowa do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 925. W ramach zadania przewiduje się budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych w lokalizacjach wynikających z przeprowadzonych analiz akustycznych, utworzenie strefy ruchu uspokojonego poprzez zastosowanie działań organizacyjnych oraz trwałych środków technicznych, takich jak np. wyspy kanalizujące, azyle dla pieszych, sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych itp. 

 

DK86 w Będzinie 

Opracowaniem zostanie objęty odcinek o długości 1,2 km wzdłuż DK86 w Będzinie. Początek odcinka zlokalizowany jest w rejonie wiaduktu nad ul. Mickiewicza i następnie przebiega w kierunku południowym ul. Hutniczą do skrzyżowania z ul. Wolności. W ramach zadania przewiduje się budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych w lokalizacjach wynikających z przeprowadzonych analiz akustycznych.

 

Termin realizacji usługi 

Całość usługi powinna być zrealizowana w 81 miesięcy, na które się składa:  

  • 8 miesięcy dla wykonania dokumentacji projektowej, 
  • 5 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych określonych,

  • 68 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).  

 

Kryteria oceny i termin składania ofert 

Oprócz ceny przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono dla zadania w Będzinie na 2 grudnia 2020 r., a dla zadania w Mikołowie na 8 grudnia 2020 r.