Inwestycje na etapie przygotowania w woj. opolskim
Aktualnie dla ponad 154 km dróg krajowych na terenie woj. opolskiego prowadzone są prace przygotowawcze. Wśród nich zadania, które obejmują budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu tych odcinków do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Nowe odcinki dróg na etapie przygotowania

 

Prace przygotowawcze prowadzone są dla obwodnicy Brzegu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dla pozostałych zadań planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to przełom 2020 i 2021 roku. Są to obwodnica Sidziny w ciągu DK46 i Prudnika w ciągu DK41. Z kolei na przełomie 2021 i 2022 roku będzie planowane jest ogłoszenie przetargu dla obwodnicy Lędzin w ciągu DK46.GDDKiA 

 

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga ekspresowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez dwa lub trzy województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B zajmują niewielki odcinek - ok. 2,5 km na terenie województwa łódzkiego.

W lipcu ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B wraz z wariantem alternatywnym W1.

Od października 2019 r. trwają prace nad Koncepcją Programową, które aktualnie są na etapie końcowym. W listopadzie 2019 r. został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w IV kwartale bieżącego roku.

 

Rozbudowy ważnym elementem poprawy warunków jazdy

 

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa komfortu jazdy kierowców to także rozbudowy, które w najbliższych latach będziemy realizować na wielu odcinkach dróg krajowych Opolszczyzny. Wprowadzone normy i wymagania techniczne w zakresie dostosowania dróg do nośności 11,5 t/oś wymuszają potrzebę rozbudowy dróg, m.in. w celu spełnienia tych parametrów.

 

W perspektywie do 2030 r. zaplanowano realizację inwestycji na odcinkach, o łącznej długości około 91 km:

 

dla DK45 - około 64,1 km:

 

        Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz rozbudowa przepustów drogowych

 

        Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa dwóch skrzyżowań na ronda oraz budowa parkingu

 

        Opole - Zawada (5,6 km) - Program Inwestycji dla tego zadania jest w trakcie opracowania

 

        Zawada - Jełowa (8,8, km) - rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, rozbudowa trzech obiektów mostowych (nad rzeką Mała Panew, Brynicą i Kanałem Fabrycznym), budowa wiaduktu nad linią kolejową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, rozbudowa przepustów drogowych oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych​

  

        Jełowa - Bierdzany (10,72 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa trzech skrzyżowań na ronda, budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

 

        Bierdzany - Kuniów (12 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, rozbudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Budkowiczanką i Bogacicą)

 

        Kluczbork - obwodnica Praszki (11,1 km) - rozbudowa i wzmocnienie istniejącej jezdni,

rozbudowa dziewięciu skrzyżowań o lewoskręty, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych

 

        koniec obwodnicy Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa dwóch skrzyżowań o lewoskręty, budowa ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych

 

dla DK46 - około 20,1 km:

 

        granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km) - rozbudowa dwóch skrzyżowań, budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych i osobowych,

wykonanie oświetlenia drogi w rejonie skrzyżowań

 

        Nysa - Pakosławice (6,15 km) - rozbudowa drogi krajowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu, budowę obiektów mostowych nad rzeką Cielnicą oraz Korzkiew, rozbudowa czterech skrzyżowań, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu DK46 z DW401 (tzw. "grzybek")

 

        Niemodlin - Dąbrowa (3,5 km) - rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych, budowie dwóch nowych obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód o nowe łącznice w dowiązaniu do planowanej dwujezdniowej DK46

 

        Dąbrowa - Opole (4,75 km) - rozbudowa do przekroju dwujezdniowegopo dwa pasy ruchu, budowa drugiego równoległego wiaduktu nad torami kolejowymi, rozbudowę skrzyżowania na prawe skręty w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowa dodatkowych jezdni, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową (w celu separacji ruchu) oraz rozbudowę dróg gminnych w szczególności ulicy Polnej, w celu powiązania z istniejącą drogą gminną 

 

dla DK40 - m. Głuchołazy (0,85 km) - przebudowa siedmiu skrzyżowań, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo oraz dwa z sygnalizacją świetlną, wyburzenie starego obiektu mostowego i wybudowanie nowego mostu klasy A nad rzeką Biała Głuchołaska.

 

Na przełomie roku planujemy rozpoczęcie prac przy rozbudowie:

 

         DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km) 

 

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Zakres prac obejmuje rozbudowę na długości 2,8 km odcinka drogi wraz z likwidacją nienormatywnego łuku poziomego poprzez korektę włączenia do drogi wojewódzkiej nr 454, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników. Powstaną miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz miejsca do ważenia pojazdów, zostaną wybudowane trzy ronda – na skrzyżowaniach DK39 z DW454, DK39 z ul. Mariańska oraz DK39 z ul. Stawową, przebudowę istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK39 z DW451 oraz przebudowane pięciu pozostałych skrzyżowań, w ramach których przewidziano m.in. korektę wlotów oraz budowę pasów lewoskrętu.

 

         DK41 m. Wierzbięcice (3,5 km)

 

Rozbudowa na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie drogi. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania, zjazdy do przyległych nieruchomości oraz dróg wewnętrznych. Inwestycja obejmować będzie m.in. korektę łuków poziomych pomiędzy obwodnicą Nysy a Wierzbięcicami, co pozwoli na zlikwidowanie miejsc, w których często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Wraz z rozbudową drogi zostaną przebudowane lub wybudowane chodniki. Na odcinkach drogi, gdzie umożliwiają to warunki terenowe, chodniki zostaną wykonane po obu stronach jezdni.  Od strony Nysy, na odcinku poprzedzającym m. Wierzbięcice (począwszy od cmentarza), zaprojektowano także ciąg pieszo-rowerowy.

Na odcinku poza terenem zabudowy zostanie wybudowana dodatkowa jezdnia, zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej. Droga ta będzie obsługiwała komunikacyjnie tereny przyległe oraz wyprowadzi ruch rowerowy poza jezdnię drogi krajowej.