Rozwój sieci dróg krajowych na Opolszczyźnie
Realizowane na terenie woj. opolskiego inwestycje drogowe docelowo poprawią komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, także tych mniejszych miejscowości.

Aktualnie w realizacji jest ponad 60 km dróg krajowych, a ponad 154 km są w przygotowaniu. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46, a w tym roku przy budowie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40. Dla kolejnych dwóch obwodnic – Olesna w ciągu S11 oraz Praszki w ciągu DK45 rozpoczęcie budowy planowane jest na przełomie roku 2020 i 2021.

 

GDDKiA

 

Ponad 60 km dróg w realizacji

 

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Niemodlina o długości około 11,5 km wynosi obecnie około 60 proc. Wykonawca prowadzi prace na całej długości kontraktu. W zakresie robót drogowych kontynuowane są prace ziemne oraz przy budowie konstrukcji drogi (warstwy mrozoochronne, podbudowy kamienne). Ponadto wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe w zakresie humusowania skarp wykopów oraz rowów. Realizowane są prace przy 16 obiektach mostowych. Na 11 obiektach wykonano pełne ustroje nośne i w ich zakresie trwają prace wykończeniowe.

 

Docelowo zrealizowana inwestycja ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego), powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości prawie 300 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Odcinek zostanie oddany do ruchu w IV kwartale 2021 roku.

 

Po wydaniu w czerwcu br. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km, już w lipcu wykonawca przystąpił do prac w terenie. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania wynosi około 20 proc. Prowadzone są roboty drogowe w zakresie wykonania wykopów, nasypów, podbudowy z kruszywa, podbudowy mineralno-bitumicznej, warstwy wiążącej oraz umocnieniem skarp i rowów. Na różnych etapach wykonywane są prace przy sześciu obiektach. W ramach inwestycji powstanie docelowo 18 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km. W marcu br. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla tej inwestycji. Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej S, dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

Obwodnica Praszki jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km. W marcu br. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla tej inwestycji. Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

Poza zadaniami realizowanymi na terenie woj. opolskiego, aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane są prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. Inwestycja w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11 realizowana jest w dwóch etapach. Aktualne zaawansowanie prac dla tej inwestycji jest na poziomie około 80 proc. Inwestycja przewiduje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km wraz z łącznikiem z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. Po otrzymaniu w czerwcu ubiegłego roku decyzji ZRID przekazano wykonawcy plac budowy. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w III kwartale 2021 roku. 

 

 

Kolejne kilometry dróg w przygotowaniu

 

Trwają prace przygotowawcze dla czterech obwodnic w ramach rządowego Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030:

- Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39,

- Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46,

- Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41,

- Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46.
 

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga klasy technicznej S, dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez dwa lub trzy województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B zajmują niewielki odcinek - ok. 2,5 km na terenie województwa łódzkiego.

W lipcu ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B wraz z wariantem alternatywnym W1.

Od października 2019 r. trwają prace nad Koncepcją Programową, które aktualnie są na etapie końcowym. W listopadzie 2019 r. został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek do decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w IV kwartale bieżącego roku.

 

Rozbudowy ważnym elementem poprawy warunków jazdy

 

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy to także rozbudowy, które w najbliższych latach będziemy realizować na wielu odcinkach dróg krajowych Opolszczyzny. Wprowadzone normy i wymagania techniczne w zakresie dostosowania dróg do nośności 11,5 t/oś wymuszają potrzebę rozbudowy dróg, m.in. w celu spełnienia tych parametrów.

W perspektywie do 2030 r. zaplanowano realizację inwestycji na odcinkach, o łącznej długości około 91 km, w tym te największe:

 

dla DK45 - około 64,1 km:

 • Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km)
 • Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km)
 • Opole - Zawada (5,6 km)
 • Zawada - Jełowa (8,8, km)
 • Jełowa - Bierdzany (10,72 km)
 • Bierdzany - Kuniów (12 km)
 • Kluczbork - obwodnica Praszki (11,1 km)
 • obwodnica Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km)

 

dla DK46 - około 20,1 km:

 • granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km)
 •  Nysa - Pakosławice (6,15 km)
 •  Niemodlin - Dąbrowa (3,5 km)
 •  Dąbrowa - Opole (4,75 km)

 

dla DK40 - m. Głuchołazy (0,85 km)

 

Na przełomie roku planujemy rozpoczęcie prac przy rozbudowie:

 •  DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km) 
 •  DK41 m. Wierzbięcice (3,5 km)