Aktualne zaawansowanie zadań z Programu budowy 100 obwodnic
Głównymi założeniami rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 są poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miejscowości, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawę przepustowości sieci drogowej.

Na terenie Opolszczyzny przewidziano w ramach tego Programu budowę czterech obwodnic:

- Brzegu w ciągu DK39

- Lędzin w ciągu DK46

- Prudnika w ciągu DK41

- Sidziny w ciągu DK46

 

 

Obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

 

Długość:      ok. 8,2 km

Stan prac przygotowawczych

15 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Podstawowym celem ww. etapów prac projektowych jest zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Natomiast na etapie KP wskazane zostaną warianty konkretnych rozwiązań technicznych, zlokalizowanych w korytarzu terenowym wskazanym we wniosku o DŚU.

27 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI), w formie wideokonferencji. Celem spotkania była rekomendacja najbardziej optymalnego pod względem środowiskowym, technicznym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu obwodnicy oraz przygotowanie materiałów, które zostaną złożone wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. 

 

 

Cel

Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 wraz z budową mostu przez rzekę Odrę, budową wiaduktu nad linią kolejową nr 132 (Opole - Wrocław) oraz przebudową kolidującej infrastruktury drogowej i branżowej.  Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg.
Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024   GDDKiA

Proces przygotowawczy obejmuje:

- opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R wraz z uzyskaniem DŚU

- wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych

Dokumentacja projektowa jest aktualnie w trakcie opracowania STEŚ-R.

Lata realizacji: 2022-2026

 

 

Obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46 

 

Długość ok. 3 km

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program Inwestycji. Aktualnie w trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia przetargu na STEŚ-R. Podstawowym celem tego etapu prac projektowych będzie zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie DŚU.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na opracowanie STEŚ-R: styczeń 2022 r.

 

Cel

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej nr 46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Proces przygotowawczy: lata 2022-2025

Proces przygotowawczy obejmuje:

 - opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R wraz z uzyskaniem DŚU

 - wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych

Lata realizacji: 2026-2029

 

Obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41

 

Długość  ok. 3,3 km

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program Inwestycji. Aktualnie w trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia przetargu na STEŚ-R. Podstawowym celem tego etapu prac projektowych będzie zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie DŚU.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na opracowanie STEŚ-R: styczeń 2021 r.


Cel

Podstawowym celem budowy obwodnicy Prudnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 41. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na sprawne skomunikowanie ciągów dróg nr 40 oraz 41 i będzie stanowić uzupełnienie do istniejącej obwodnicy w ciągu DK40 (obwodnica Lubrzy) oraz DK41 (obwodnica Prudnika). Obwodnica poprawi dostępność komunikacyjną województwa opolskiego od strony południowej granicy kraju.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024

Proces przygotowawczy obejmuje:

 - opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R wraz z uzyskaniem DŚU

 - wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych

Lata realizacji: 2025-2028


 

Obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46
 

Długość:      ok. 8 km

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program Inwestycji. Aktualnie w trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia przetargu na STEŚ-R. Podstawowym celem tego etapu prac projektowych będzie zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie DŚU.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na opracowanie STEŚ-R: styczeń 2021 r.


Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024

Proces przygotowawczy obejmuje:

- opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R wraz z uzyskaniem DŚU

- wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych

Lata realizacji: 2025-2028