Realizacja inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic na Warmii i Mazurach

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Na Warmii i Mazurach z tego Programu powstanie pięć obwodnic. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

Najbardziej zaawansowanym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic jest obwodnica miejscowości Smolajny w ciągu GDDKiA drogikrajowej nr 51. Przetarg na budowę tego zadania został ogłoszony 31 lipca 2020 roku. Otwarcie ofert miało miejsce 2 października br. Obecnie trwa ich ocena. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w grudniu 2020 roku.  Więcej szczegółów na ten temat tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39449/Znamy-chetnych-do-budowy-obwodnicy-Smolajn

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie, o łącznej długości 1,76 km. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023.

 

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

Proces wykonywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji GDDKiA programowej (STEŚ-R – etap I) dla obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 wszedł właśnie w kluczową fazę. Burmistrz Olecka z dniem 26 października 2020 roku wydał dla tej inwestycji decyzję środowiskową zatwierdzającą do realizacji wariant I. Oznacza to, że będziemy mogli przystąpić teraz do prac nad II etapem STEŚ-R. Po ich zakończeniu konieczne będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj” i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025. Inwestycja, oprócz budowy obwodnicy Gąsek o nośności 11,5 tony na oś i szerokości jezdni 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.

 

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Dla tego zadania unieważniliśmy ponowny przetarg na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej. Powodem unieważnienia było wykluczenie jednego z wykonawców i zbyt wysoka oferta drugiego z nich. Szczegółowo przedstawiliśmy to tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39788/Uniewaznienie-przetargow-na-wykonanie-dokumentacji-dla-obwodnic-Szczytna-oraz-Olsztyna-i-Dywit. Poprzednie postępowanie przetargowe na wykonanie tej dokumentacji unieważniliśmy z powodu braku ofert. GDDKiA Obecnie przygotowujemy materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania na to zadanie.

Na etapie studium korytarzowego zostaną przeprowadzone analizy mające wskazać, czy przyszła obwodnica będzie biegła w korytarzu po stronie północno-zachodniej czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie. Do współpracy w procesie realizacji inwestycji zaprosiliśmy samorządy gmin, przez tereny których będzie przebiegać przyszła obwodnica. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, tj. na etapie przygotowania SK oraz na etapie STEŚ, zostaną także przeprowadzone spotkania informacyjne. Szczegółowo o zakresie zadania pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38762/Ponowny-przetarg-na-polnocna-obwodnice-Olsztyna-i-obwodnice-Dywit.

Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-25, a sama jego realizacja w latach 2026-30.

 

Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58

Z powodu wykluczenia z postępowania jedynego wykonawcy, unieważniliśmy również przetarg na wykonanie studium GDDKiA techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej  dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58.

Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39788/Uniewaznienie-przetargow-na-wykonanie-dokumentacji-dla-obwodnic-Szczytna-oraz-Olsztyna-i-Dywit

Obecnie przygotowujemy materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania na to zadanie. 

Zadanie to obejmuje budowę obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach zadania zostaną wybudowane: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

 

Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

GDDKiA Kolejnym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic realizowanym w województwie warmińsko-mazurskim jest obwodnica Pisza. 27 sierpnia br. ruszyła procedura przetargowa na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po otwarciu ofert i ich ocenie podjęliśmy decyzję o unieważnieniu również tego postępowania. Złożone oferty zawierały błędne informacje, były niezgodnie z warunkami zamówienia bądź znacząco przekraczały budżet zamawiającego. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39806/Uniewaznienie-przetargu-na-wykonanie-dokumentacji-dla-obwodnicy-Pisza. Obecnie przygotowujemy materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania na to zadanie. 

W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-2028.