Inwestycje drogowe są realizowane zgodnie z planem i wytycznymi sanitarnymi. Koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg

Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki. Nie zamrażamy inwestycji i naszych planów. Firmy realizujące nasze zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową. To nie tylko firmy budowlane. Nasze inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie - dodał Dyrektor Żuchowski. 

 

Nie zwalniamy i nie redukujemy naszych planów. Wręcz przeciwnie - jesteśmy gotowi na więcej w wyjątkowej sytuacji gospodarczej GDDKiA 

Już w marcu 2020 roku zareagowaliśmy i stosowne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii przekazaliśmy wykonawcom oraz inżynierom kontraktów. Mają one służyć usprawnieniu realizowanych kontraktów i umów, które w obecnym czasie są pozytywnym bodźcem w trudnej sytuacji gospodarczej kraju.  

 

Dopuszczamy pracę zdalną. Z inżynierami i dyrektorami kontraktów oraz przedstawicielami wykonawców kontaktujemy się, wykorzystując środki komunikacji zdalnej, w tym wideokonferencje. Zalecając kontakt zdalny i korespondencję elektroniczną, dopuszczamy odstępstwa od zapisów kontraktowych w tym zakresie. Dotyczy to również zlecania czy odbioru badań laboratoryjnych, przekazywania placu budowy, czy też w przypadku planowanych inwestycji obrad komisji i zespołów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI, ZOPI). 

 

Dotychczasowe tradycyjne spotkania informacyjne dotyczące przygotowywanych inwestycji zmieniliśmy na elektroniczne. Dokumentacja inwestycji i formularze dostępne są poprzez stronę internetową projektu, a także portale społecznościowe. W sposób elektroniczny prowadzimy większość korespondencji, także kontraktowej, a wyjątkiem jest korespondencja, dla której przepisy prawa lub zapisy umowne przewidują określoną formę pisemną (np. akt notarialny). 

 

Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, dokonujemy akceptacji dokumentów, zajmujemy stanowisko w sprawach kontraktowych czy też przy dokonywaniu należnych naszym kontrahentom płatności. Zależy nam na sprawnej kontynuacji kontraktów drogowych i rozliczaniu płatności z wykonawcami, co w tym szczególnym okresie jest szansą dla branży i całej gospodarki. Stosujemy elastyczność w ramach obowiązujących przepisów i zapisów kontraktowych, dostosowując się do obecnej sytuacji i uwarunkowań.

 

GDDKiA 

Rządowe inwestycje są realizowane, a my dostosowujemy działania do danej sytuacji i uwarunkowań, w ramach obowiązującego prawa. Należy tutaj podkreślić gotowość GDDKiA do zintensyfikowania działań i realizacji większej liczby zadań niż pierwotnie było zaplanowanych w PBDK. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Rząd przeznaczył dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń-Bydgoszcz.  

Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38008/Dodatkowe-21-mld-zl-na-Program-Budowy-Drog-Krajowych

 

Dla branży drogowej ważna jest uniknięcie zamknięcia placów budów, dalsza realizacja inwestycji, stosując się do tymczasowych ograniczeń, zdrowego rozsądku i zasad bezpieczeństwa. Nie redukujemy naszych planów i nie zwalniamy. Wręcz przeciwnie jako największy inwestor drogowy w kraju intensyfikujemy nasze działania i realizujemy założone plany przy rządowym wsparciu. To niezwykle ważne w kontekście uzupełnienia luki w inwestycjach prywatnych czy samorządowych. 

 

- Inwestycje infrastrukturalne są motorem rozwoju polskiej gospodarki i jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać aktualne kontrakty i zawierać nowe. To ok. 1,5 mln miejsc pracy w całej Polsce - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Wytyczne dla budów 

Regulacje związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczą miejsc ogólnodostępnych. Place budów to miejsca z ograniczoną możliwością wstępu i nie są miejscami ogólnodostępnymi. Na budowach stosowane są szczególne zasady jak dla miejsca pracy. 

 

Kwestia zakrywania ust i nosa w związku z epidemią SARS-CoV-2 została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w GDDKiA sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. 

 

Ponadto zakład pracy ma obowiązek zapewnić odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Minimalna wielkość tego odstępu to 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2. 

 

Podczas prowadzenia prac na styku z przestrzenią publiczną np. remont ulicy lub chodnika, bez zamknięcia przestrzeni i wydzielenia niedostępnego dla osób postronnych placu budowy, zalecamy, aby pracownicy stosowali się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli w trakcie wykonywania prac zasłaniali usta i nos. 

 

Zachowywane są dotychczasowe zalecenia i wymagania sanitarne, które obligują zakład pracy m.in. do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Z szatni i pomieszczeń socjalnych pracownicy korzystają rotacyjnie w mniejszych grupach, zachowując minimalny odstęp. 

 

Ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc (łącznie z kierowcą) i dowożących osoby do pracy, np. na budowę. W pojazdach liczba miejsc jest ograniczona, aby zachować bezpieczny odstęp między pasażerami. 

 

Mimo pandemii wydatkowanie środków w tym roku wzrosło 

Jeżeli porównamy rok 2020 do 2019 to wydatki inwestycyjne od stycznia do września, sumarycznie i w podziale na poszczególne miesiące kwoty są dużo większe. Rekordowe były sierpień i wrzesień, kiedy to wypłaciliśmy firmom budowlanym o około 80% więcej niż w 2019 roku w tych samych miesiącach. Marzec i kwiecień to wynik lepszy o blisko 70%. W sumie od stycznia do września wypłaciliśmy wykonawcom blisko 10 mld zł, czyli o ok. 3,5 mld więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. 

 

Mimo zaistniałej sytuacji epidemicznej na terenie kraju roboty na kontraktach trwają, a GDDKiA napędza branżę do zdwojonego wysiłku.  

SARS-CoV-2 nie daje za wygraną, ale my również. W 2020 roku to ogłosiliśmy przetargi dla 24 odcinków o łącznej długości 310,2 km i szacunkowej wartości ok. 9,8 mld zł. Z tego 18 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 268,9 km i szacunkowej wartości ok. 8,7 mld zł oraz 6 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 41,3 km i szacunkowej wartości ok. 1,1 mld zł. 

 

Do końca roku zaplanowaliśmy jeszcze ogłoszenie przetargów dla 22 odcinków o łącznej długości 260,7 km i szacunkowej wartości ok. 9,9 mld zł. W tym 15 zadań z PBDK o łącznej długości 192,7 km i szacunkowej wartości ok. 8,2 mld zł oraz 7 obwodnic z PB100 o łącznej długości 68 km i szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł. 

W 2020 roku podpisaliśmy już 27 umów o łącznej długości 368,6 km i szacunkowej wartości 16 mld zł. Do końca roku chcemy jeszcze podpisać 7 kontraktów na zadania o łącznej długości 107,2 km i wartości blisko 4 mld zł (m.in. odcinek autostrady A2, drogi ekspresowej S1, dwa odcinki S7 oraz cztery S19). 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.