Trzy firmy chętne do wykonania dokumentacji obwodnicy Pisza

Wykonaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 zainteresowanych jest trzech wykonawców. Najniższą ofertę o wartości 1 994 076,00 zł złożyła firma  Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy, najwyższą, 2 755 200,00 zł firma IVIA S.A. z Katowic.  Kryteria oceny i termin realizacji usługi  

Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w IV kwartale 2020 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 40 miesięcy. 

 

Zakres inwestycji GDDKiA 

W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Lata realizacji 

Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-2028.  

 

Cele budowy obwodnicy 

Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie dróg krajowych nr 58 i 63 do nośności 11,5 tony na oś. Zadanie ma celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej o długości około 3,6 km, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego. Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków tranzytu oraz bezpieczeństwa ruchu miejskiego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego miasta i zwiększenie przepustowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.  

 

Program budowy 100 obwodnic 

Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz obwodnicy Pisza przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

 

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.