Znamy chętnych do budowy obwodnicy Smolajn

Otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Wykonaniem zadania zainteresowanych jest pięciu wykonawców. Najniższą cenę 25 777 615,07 zł zaproponowała firma Budimex, najwyższą 35 798 375,50 zł konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz Altor. Budżet jaki przeznaczyliśmy na wykonanie tego zadania to 33 546 492,21 zł. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w grudniu 2020 roku. Budowa obwodnicy Smolajn jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Zakres zadania

Inwestycja, o łącznej długości 1,76 km, polegać będzie na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W GDDKiA ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023.

 

Kryteria oceny ofert

Oprócz ceny (60%) ocenie będą podlegać będą jeszcze okres gwarancji (30%) oraz termin realizacji zadania (10%). Wykonawcy mogą zaoferować wydłużenie okresu gwarancji o maksymalnie 5 lat oraz skrócenie terminu wykonania zadania o 3 miesiące. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 19 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez GDDKiA wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa parametrów drogi krajowej, co pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku objętym tą inwestycją. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu, oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

 

Rejestr ofert