Zatwierdzone Programy Inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 46
Minister Infrastruktury zatwierdził Programy Inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinkach: Niemodlin - Dąbrowa oraz Dąbrowa - Opole.

Przedmiotowe inwestycje planowane są w ciągu drogi krajowej nr 46 na odcinku od końca obwodnicy Niemodlina (będącej w trakcie budowy) do granic administracyjnych  miasta Opole, w gminach Niemodlin i Dąbrowa. Droga krajowa na tym odcinku posiada charakter tranzytowy z kierunków Opola i Nysy oraz stanowi bezpośredni dojazd do autostrady A4 poprzez węzeł Opole Zachód.

 

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi  krajowej nr 46 poprzez rozbudowę do przekroju dwujezdniowego 2x2 oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś. Działania te podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i wpłyną korzystnie na poprawę komfortu jazdy kierowców pojazdów samochodowych. Planowana rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach o łącznej długości ok. 8,25 km wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych.

 

W ramach pierwszego odcinka inwestycyjnego  Niemodlin - Dąbrowa o długości 3,5 km przewiduje się także budowę dwóch nowych obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód o nowe łącznice w dowiązaniu do planowanej dwujezdniowej DK46. Zadanie przewiduje także budowę kanału technologicznego, przebudowę lub budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej. Zadanie przewiduje budowę przejścia dla zwierząt.

 

W ramach drugiego odcinka inwestycyjnego Dąbrowa - Opole o długości 4,75 km przewiduje się budowę drugiego równoległego wiaduktu nad torami PKP, rozbudowę skrzyżowania na prawe skręty w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowę dodatkowych jezdni, budowę ronda wraz ze ścieżką rowerową (w celu separacji ruchu) oraz rozbudowę dróg gminnych w szczególności ulicy Polnej, w celu powiązania z istniejącą drogą gminną. Zadanie przewiduje także budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, odwodnienia oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

Projektowe prace przygotowawcze: 2021-2025

Planowane lata realizacji robót: 2026-2028.