Nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane dla zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 51+626, w miejscowości Brody Iłżeckie” Nr sprawy: O.Ki.D-3.2415.64.2020.az Formularz ofertowy należy przesyłać na adres: e-mail azajecka@gddkia.gov.pl lub doręczyć za pomocą operatora pocztowego na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, najpóźniej do dnia 17.09.2020 r.