Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

oddział: Olsztyn

długość: 3,6 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

Etap zrealizowany:

1 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na STEŚ-R wraz z materiałami do DŚUW ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-2028.

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

•                 budowa obwodnicy Pisza o nośności 115 kN/oś i przekroju poprzecznym 1x2,

•                 budowa dróg dojazdowych obsługujących teren przyległy do obwodnicy,

•                 budowa systemu odwodnienia drogi,

•                 budowa obiektów inżynierskich,

•                 budowa skrzyżowań,

•                 przebudowa dróg publicznych kolidujących z inwestycją,

•                 przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

•                 rozwiązania ruchu pieszego i rowerowego (budowa chodników i ścieżek rowerowych),

•                 wykonanie oświetlenia drogowego,

•                 budowa obwodu utrzymania drogi w Piszu,

•                 roboty wykończeniowe.

 

Parametry techniczne odcinka:

•                 klasa techniczna drogi – GP,

•                 prędkość projektowa – 70 km/h,

•                 prędkość miarodajna – 90 km/h,

•                 przekrój poprzeczny – 1x2,

•                 minimalna szerokość pasa drogowego - 25 m,

•                 szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

•                 szerokość pasa awaryjnego – nie dotyczy,

•                 szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,

•                 szerokość pasa dzielącego – nie dotyczy,

•                 kategoria ruchu – KR 4,

•                 nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

 

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. Zostały już zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Proponowana inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a Pisz jest znaną miejscowością turystyczną. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.