Opolskie inwestycje w rządowym Programie budowy 100 obwodnic
W ramach opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawę przepustowości sieci drogowej, przewidziano na terenie Opolszczyzny budowę czterech obwodnic:

  • Brzegu w ciągu DK39
  • Lędzin w ciągu DK46
  • Prudnika w ciągu DK41
  • Sidziny w ciągu DK46

 

Obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

 

Długość:      ok. 8,2 km

 

Stan prac przygotowawczych

Zleciliśmy rozpoczęcie prac przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji, podpisując 15 kwietnia 2019 r. umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Podstawowym celem tych prac projektowych jest zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DŚU). Następnie wskazane zostaną warianty konkretnych rozwiązań technicznych, zlokalizowanych w korytarzu terenowym wskazanym we wniosku o DŚU.

10 i 11 grudnia 2019 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubsza oraz mieszkańców Miasta Brzeg i Gminy Skarbimierz, na których zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla tego zadania. 

 

Cel

Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 wraz z budową mostu przez rzekę Odrę, budową wiaduktu nad linią kolejową nr 132 (Opole - Wrocław) oraz przebudową kolidującej infrastruktury drogowej i branżowej.  Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2026.

 

Obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46

 

Długość:      ok. 3 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. podpisany został Program Inwestycji. Kolejnym etapem będzie postępowanie przetargowe na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na przełomie 2021 i 2022 r.

 

Cel

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej nr 46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Częstochową i dalej z Warszawą. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2026-2029.
 

Obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41

 

Długość:      ok. 3,3 km


Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. podpisany został Program Inwestycji. Aktualnie dla tego zadania przygotowywane są materiały do opisu przedmiotu zamówienia przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji studialno-koncepcyjnych, tzn. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ) wraz z elementami Koncepcji Programowych. Następnym krokiem będzie opracowanie tych etapów dokumentacji. W ramach tych prac przedstawionych zostanie kilka jednakowo możliwych do realizacji wariantów przebiegu nowych odcinków tych dróg, których szczegółowa analiza pozwoli na wybór najbardziej optymalnej lokalizacji korytarza drogi.


Cel

Podstawowym celem budowy obwodnicy Prudnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 41. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na sprawne skomunikowanie ciągów DK40 i DK41będzie stanowić uzupełnienie do istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 41. Obwodnica poprawi dostępność komunikacyjną województwa opolskiego od strony południowej granicy kraju.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata  2025-2028.

 

Obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46
 

Długość:      ok. 8 km

 

Stan prac przygotowawczych

Dla przedmiotowej inwestycji podpisany został Program Inwestycji 22.04.2020. Aktualnie dla tego zadania przygotowywane są materiały do opisu przedmiotu zamówienia przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji studialno-koncepcyjnych, tzn. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ) wraz z elementami Koncepcji Programowych. Następnym krokiem będzie opracowanie tych etapów dokumentacji. W ramach tych prac przedstawionych zostanie kilka jednakowo możliwych do realizacji wariantów przebiegu nowych odcinków tych dróg, których szczegółowa analiza pozwoli na wybór najbardziej optymalnej lokalizacji korytarza drogi.


Cel 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2025-2028.