DK46 Obwodnica Sidziny


 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji podpisany został Program Inwestycji 22.04.2020

 

Długość:      ok. 8 km
 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Proces przygotowawczy lata: 2021-2025

Proces przygotowawczy obejmuje:

 - opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) wraz z uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) 

 - wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych

 

Lata realizacji: 2025 - 2028