Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73


Stan prac przygotowawczych:
Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na odcinkach pomiędzy obwodnicami. Dla przedmiotowej inwestycji złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w dniu 28.07.2020 r.

 

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/41306/Przetarg-na-koncepcje-programowe-dla-trzech-obwodnic-w-ciagu-DK73

 

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzostka i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy na osi północ-południe, kierujący się albo w kierunku Pilzna oraz drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 albo w kierunku Jasła oraz drogi krajowej nr 28, zostanie wyprowadzony z centrów obu miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez ograniczenie ruchu dalekobieżnego, ograniczy też emisje spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Plan sytuacyjny przebiegu planowanej obwodnicy_cz1

Plan sytuacyjny przebiegu planowanej obwodnicy_cz2

 

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 13,4 km, w tym budowę skrzyżowań jednopoziomowych, budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę 8 mostów i 1 wiaduktu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.